Pobyt czasowy: wszystko, co musisz wiedzieć

mar 1, 2020

Jeśli uprawniony do pobytu w ramach ruchu bezwizowego cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa należącego do UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii planuje przebywać w Polsce krócej niż 3 miesiące, wystarczy mu wiza Schengen lub paszport biometryczny. Wiele osób przyjeżdżających do Polski na studia lub w poszukiwaniu pracy planuje jednak zostać dłużej. W takich przypadkach cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy. Poniższy artykuł wyjaśnia, kto może się o nie ubiegać oraz na jakich warunkach wydawany jest ten dokument.

Uzyskanie pozwolenia na pobyt czasowy wymaga spełnienia określonych warunków. Cudzoziemiec ubiegający się o taki dokument musi wykazać, że posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu, ubezpieczenie zdrowotne, a także zapewnione miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Należy również przedstawić dokumenty uzasadniające cel pobytu w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. W zależności od celu pobytu wykaz wymaganych dokumentów może być dłuższy lub krótszy. W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy dla małżonka obywatela naszego kraju wykaz ten jest krótszy, jednak należy pamiętać, iż urząd weryfikuje czy małżeństwo nie zostało zawarte dla pozoru. Urząd na każdym etapie postępowania może również poprosić o przedłożenie dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku.

Kto może ubiegać się o pobyt czasowy?

O zezwolenie na pobyt czasowy mogą ubiegać się cudzoziemcy niebędący obywatelami państwa należącego do UE, EOG lub Szwajcarii, czyli obywatel tzw. kraju trzeciego, który planuje pobyt w Polsce, przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Każdy wniosek o pobyt czasowy musi zostać odpowiednio uzasadniony. Przebywanie w Polsce może zostać umotywowane m.in. następującymi okolicznościami:

• podjęcie lub kontynuowanie pracy,
• podjęcie lub kontynuowanie studiów,
• poszukiwania pracy przez absolwenta polskiej uczelni,
• prowadzenie działalności gospodarczej lub wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej,
• połączenia się z rodziną – obywatelem Polski lub cudzoziemcem.

Ustawa przewiduje również możliwość legalizacji pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w innym celu (nie wymienionym w ustawie), pod warunkiem odpowiedniego uzasadnienia.

Składanie wniosku o zezwolenie na pobyt tymczasowy

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy należy złożyć osobiście. Cudzoziemiec musi zrobić to nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terenie Polski. Odpowiednią decyzję w sprawie wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania obcokrajowca.

Co daje zezwolenie na pobyt czasowy?

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, cudzoziemiec uzyskuje zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie którego wydawana jest karta pobytu, umożliwiająca przebywanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez okres wskazany w decyzji – maksymalnie 3 lata. Warto zauważyć, że karty pobytu z odpowiedni adnotacjami uprawniają również do skorzystania z niektórych programów socjalnych. Wspomniany dokument pozwala na przekraczanie granicy bez konieczności ubiegania się o wizę. Polska karta pobytu umożliwia też podróże do innych państw obszaru Schengen. Czas przebywania w innym kraju strefy Schengen nie może jednak przekroczyć 90 dni, w każdym okresie 180-dniowym.

Sprawdź inne artykuły:

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemca w Polsce

Możliwość i forma prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca w Polsce zależy od tego czy dana osoba jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, czy też pochodzi z kraju, który nie należy do wspólnoty. Brak obywatelstwa polskiego nie jest...

Jak przedłużyć wizę na pobyt w Polsce?

Jeśli jako cudzoziemiec przebywasz w Polsce na podstawie wizy Schengen lub wizy krajowej musi być ona ważna, aby Twój pobyt był legalny. Sprawdź, jak możesz przedłużyć jej ważność. Wiza Schengen a wiza krajowa W Polsce funkcjonują dwa rodzaje wiz: Schengen i krajowa....

Programiści ze Wschodu – jak ich rekrutować do firmy?

Polski rynek IT stał się rynkiem globalnym. Specjaliści z nad Wisły coraz chętniej szukają pracy na europejskich rynkach takich jak: Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania czy Irlandia. A ich miejsca zaczynają zastępować programiści zza naszej wschodniej granicy, głównie...

Praca sezonowa w dobie trwającej epidemii

W Polsce wciąż trwa stan epidemii. Dlatego zgodnie z prowadzonymi ułatwieniami, karty pobytu oraz zezwolenia na pracę obywateli państw trzecich uległy automatycznemu przedłużeniu do 30 dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zatem jak dziś...

Kiedy otrzymasz odmowną decyzję wydania zezwolenia na pracę?

Jeśli prowadzisz firmę w Polsce i planujesz zatrudnić cudzoziemca, to Twoim zadaniem jest wystąpienie dla niego o zezwolenie na wykonywanie pracy typu A lub B.  Sprawdź, jakich błędów unikać przy składaniu dokumentów, aby zwiększyć szanse na wydanie pozytywnej decyzji...

Formalności związane z zatrudnieniem cudzoziemca

Polscy pracodawcy coraz chętniej rekrutują do swoich firm pracowników z zagranicy. Jakich formalności należy dopełnić, aby doszło do podpisania umowy o pracę z cudzoziemcem spoza Unii Europejskiej? Legalny pobyt Aby podjąć pracę na terenie Polski, cudzoziemiec...

Konsekwencje nielegalnego pobytu w Polsce

Obecnie cała Polska żyje tematem pandemii koronawirusa. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną weszły w życie zmiany prawne przewidujące m.in.: szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Wśród tych zapisów znajdziemy taki, który przedłuża termin legalnego...

Jakie błędy popełniają pracodawcy podczas procedury legalizacyjnej?

Proces legalizacji pracy cudzoziemców na terytorium RP wymaga od pracodawców spełnienia wielu obowiązków administracyjnych. Zatrudnianie obcokrajowców staje się w Polsce coraz bardziej powszechne. Tym samym coraz większe grono pracodawców stoi przed długą listą pytań...

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Zapraszamy na kawę do naszego biura w centrum Warszawy, gdzie omówimy Twoje potrzeby. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-17.00.