Pobyt czasowy: wszystko, co musisz wiedzieć

Mar 1, 2020

Jeśli uprawniony do pobytu w ramach ruchu bezwizowego cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa należącego do UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii planuje przebywać w Polsce krócej niż 3 miesiące, wystarczy mu wiza Schengen lub paszport biometryczny. Wiele osób przyjeżdżających do Polski na studia lub w poszukiwaniu pracy planuje jednak zostać dłużej. W takich przypadkach cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy. Poniższy artykuł wyjaśnia, kto może się o nie ubiegać oraz na jakich warunkach wydawany jest ten dokument.

Uzyskanie pozwolenia na pobyt czasowy wymaga spełnienia określonych warunków. Cudzoziemiec ubiegający się o taki dokument musi wykazać, że posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu, ubezpieczenie zdrowotne, a także zapewnione miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Należy również przedstawić dokumenty uzasadniające cel pobytu w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. W zależności od celu pobytu wykaz wymaganych dokumentów może być dłuższy lub krótszy. W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy dla małżonka obywatela naszego kraju wykaz ten jest krótszy, jednak należy pamiętać, iż urząd weryfikuje czy małżeństwo nie zostało zawarte dla pozoru. Urząd na każdym etapie postępowania może również poprosić o przedłożenie dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku.

Kto może ubiegać się o pobyt czasowy?

O zezwolenie na pobyt czasowy mogą ubiegać się cudzoziemcy niebędący obywatelami państwa należącego do UE, EOG lub Szwajcarii, czyli obywatel tzw. kraju trzeciego, który planuje pobyt w Polsce, przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Każdy wniosek o pobyt czasowy musi zostać odpowiednio uzasadniony. Przebywanie w Polsce może zostać umotywowane m.in. następującymi okolicznościami:

• podjęcie lub kontynuowanie pracy,
• podjęcie lub kontynuowanie studiów,
• poszukiwania pracy przez absolwenta polskiej uczelni,
• prowadzenie działalności gospodarczej lub wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej,
• połączenia się z rodziną – obywatelem Polski lub cudzoziemcem.

Ustawa przewiduje również możliwość legalizacji pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w innym celu (nie wymienionym w ustawie), pod warunkiem odpowiedniego uzasadnienia.

Składanie wniosku o zezwolenie na pobyt tymczasowy

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy należy złożyć osobiście. Cudzoziemiec musi zrobić to nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terenie Polski. Odpowiednią decyzję w sprawie wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania obcokrajowca.

Co daje zezwolenie na pobyt czasowy?

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, cudzoziemiec uzyskuje zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie którego wydawana jest karta pobytu, umożliwiająca przebywanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez okres wskazany w decyzji – maksymalnie 3 lata. Warto zauważyć, że karty pobytu z odpowiedni adnotacjami uprawniają również do skorzystania z niektórych programów socjalnych. Wspomniany dokument pozwala na przekraczanie granicy bez konieczności ubiegania się o wizę. Polska karta pobytu umożliwia też podróże do innych państw obszaru Schengen. Czas przebywania w innym kraju strefy Schengen nie może jednak przekroczyć 90 dni, w każdym okresie 180-dniowym.

Sprawdź inne artykuły:

Sprawdź, co zmieni się w zatrudnieniu cudzoziemców w 2024 roku

W 2024 roku rząd planuje szereg zmian w zakresie legalizowania pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Ich celem jest usprawnienie i ułatwienie procedur związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce oraz poprawienie wydolności pracy urzędów wojewódzkich. Jeśli...

Czy i kiedy cudzoziemcy mogą korzystać z NFZ?

Obcokrajowcy, którzy są ubezpieczeni w Polsce, mają taki sam dostęp do opieki zdrowotnej, jak obywatele Polski. Zatem NFZ dla cudzoziemców jest jak najbardziej dostępny. Warunkiem jest opłacanie odpowiednich stawek. Obowiązek ubezpieczenia w Polsce Obowiązkowym...

Sprawdź, jak uzyskać zezwolenie na pobyt stały w Polsce

Zezwolenie na pobyt stały w Polsce – sprawdź, jak i kiedy możesz je uzyskać będąc cudzoziemcem? Czym jest zezwolenie na pobyt stały? Zezwolenie na pobyt stały to uprawnienie do pobytu na terytorium Polski przez czas nieokreślony udzielane obywatelowi państwa...

Co oznacza pełny lub ograniczony dostęp do rynku pracy?

Aby cudzoziemiec mógł wykonywać w Polsce swoja prace leganie, musi posiadać ważny dokument pobytowy. Warto wiedzieć, że są sytuacje, w których cudzoziemiec nie jest zobowiązany do tego, aby taki dokument posiadać. Sprawdź, o jakich sytuacjach mowa. Pełen i ograniczony...

Różnice między wizą Schengen a wizą krajową

Wiza to pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom. Wiza ma zazwyczaj postać naklejki umieszczonej w paszporcie, stempla lub wpisu. Aktualnie polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne wydają...

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Jesteś cudzoziemcem i przebywasz w Polsce nieprzerwanie od 5 lat? Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby starać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE? Warunki, jakie musisz spełniać, aby otrzymać zezwolenie? Posiadasz źródło stabilnego...

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Zapraszamy na kawę do naszego biura w centrum Warszawy, gdzie omówimy Twoje potrzeby. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-17.00.