Pobyt czasowy: wszystko, co musisz wiedzieć

mar 1, 2020

Jeśli uprawniony do pobytu w ramach ruchu bezwizowego cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa należącego do UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii planuje przebywać w Polsce krócej niż 3 miesiące, wystarczy mu wiza Schengen lub paszport biometryczny. Wiele osób przyjeżdżających do Polski na studia lub w poszukiwaniu pracy planuje jednak zostać dłużej. W takich przypadkach cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy. Poniższy artykuł wyjaśnia, kto może się o nie ubiegać oraz na jakich warunkach wydawany jest ten dokument.

Uzyskanie pozwolenia na pobyt czasowy wymaga spełnienia określonych warunków. Cudzoziemiec ubiegający się o taki dokument musi wykazać, że posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu, ubezpieczenie zdrowotne, a także zapewnione miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Należy również przedstawić dokumenty uzasadniające cel pobytu w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. W zależności od celu pobytu wykaz wymaganych dokumentów może być dłuższy lub krótszy. W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy dla małżonka obywatela naszego kraju wykaz ten jest krótszy, jednak należy pamiętać, iż urząd weryfikuje czy małżeństwo nie zostało zawarte dla pozoru. Urząd na każdym etapie postępowania może również poprosić o przedłożenie dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku.

Kto może ubiegać się o pobyt czasowy?

O zezwolenie na pobyt czasowy mogą ubiegać się cudzoziemcy niebędący obywatelami państwa należącego do UE, EOG lub Szwajcarii, czyli obywatel tzw. kraju trzeciego, który planuje pobyt w Polsce, przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Każdy wniosek o pobyt czasowy musi zostać odpowiednio uzasadniony. Przebywanie w Polsce może zostać umotywowane m.in. następującymi okolicznościami:

• podjęcie lub kontynuowanie pracy,
• podjęcie lub kontynuowanie studiów,
• poszukiwania pracy przez absolwenta polskiej uczelni,
• prowadzenie działalności gospodarczej lub wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej,
• połączenia się z rodziną – obywatelem Polski lub cudzoziemcem.

Ustawa przewiduje również możliwość legalizacji pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w innym celu (nie wymienionym w ustawie), pod warunkiem odpowiedniego uzasadnienia.

Składanie wniosku o zezwolenie na pobyt tymczasowy

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy należy złożyć osobiście. Cudzoziemiec musi zrobić to nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terenie Polski. Odpowiednią decyzję w sprawie wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania obcokrajowca.

Co daje zezwolenie na pobyt czasowy?

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, cudzoziemiec uzyskuje zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie którego wydawana jest karta pobytu, umożliwiająca przebywanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez okres wskazany w decyzji – maksymalnie 3 lata. Warto zauważyć, że karty pobytu z odpowiedni adnotacjami uprawniają również do skorzystania z niektórych programów socjalnych. Wspomniany dokument pozwala na przekraczanie granicy bez konieczności ubiegania się o wizę. Polska karta pobytu umożliwia też podróże do innych państw obszaru Schengen. Czas przebywania w innym kraju strefy Schengen nie może jednak przekroczyć 90 dni, w każdym okresie 180-dniowym.

Sprawdź inne artykuły:

Jak zapisać dziecko z Ukrainy do polskiej szkoły lub przedszkola?

Ministerstwo Edukacji i Nauki szacuje, że nawet 400 tys. nowych uczniów z Ukrainy może rozpocząć naukę w polskich szkołach od 1 września 2022 roku. Jak zatem zapisać dziecko z Ukrainy do placówki oświatowej? Jakie dokumenty należy przygotować? Rodzice, którzy chcą...

Jak zatrudnić lekarza z Ukrainy?

Jak wynika z raportu „Barometr zawodów 2022”, który przygotowano na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, lekarze znaleźli się wśród zawodów deficytowych. Naczelna Izba Lekarska szacuje obecnie deficyt lekarzy na ok. 68 tys. Rozwiązaniem tego problemu...

Jak legalnie zatrudnić Ukraińca? Sprawdź nowe przepisy!

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w Polsce zaczynają obowiązywać nowe przepisy regulujące legalizację pobytu i pracy Ukrainy w Polsce. Jeśli chcesz zatrudnić pracownika z Ukrainy, sprawdź nowe brzmienie przepisów. Przed obowiązywaniem specustawy Aby przed...

Zatrudniasz cudzoziemca – poznaj nowe przepisy!

Od 29 stycznia 2022 roku obowiązują przepisy nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Te są kluczowe zarówno dla pracodawców zatrudniających pracowników zza granicy, jak i cudzoziemców, którzy chcą podjąć pracę w Polsce. Sprawdź, co się zmienia! Głównym celem nowelizacji...

Jak zalegalizować pobyt członka rodziny cudzoziemca w Polsce?

Polskie prawo umożliwia cudzoziemcom sprowadzenie do siebie bliskich. Przeprowadzanie procedury łączenia rodzin często wydaje się bardzo skomplikowane. Jest to związane z trudnościami w zrozumieniu polskiego prawa oraz brakiem doświadczenia w załatwianiu spraw...

Jak zmienić warunki zatrudnienia cudzoziemca?

Pracodawco, jeśli myślisz o zatrudnieniu cudzoziemca, który pracuje już w innej polskiej firmie albo planujesz zmianę warunków jego zatrudnienia, to koniecznie sprawdź, czy nie będzie wymagane nowe zezwolenie lub oświadczenie. Zatrudnienie cudzoziemca, który chce...

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Zapraszamy na kawę do naszego biura w centrum Warszawy, gdzie omówimy Twoje potrzeby. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-17.00.