Pobyt czasowy: wszystko, co musisz wiedzieć

mar 1, 2020

Jeśli uprawniony do pobytu w ramach ruchu bezwizowego cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa należącego do UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii planuje przebywać w Polsce krócej niż 3 miesiące, wystarczy mu wiza Schengen lub paszport biometryczny. Wiele osób przyjeżdżających do Polski na studia lub w poszukiwaniu pracy planuje jednak zostać dłużej. W takich przypadkach cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy. Poniższy artykuł wyjaśnia, kto może się o nie ubiegać oraz na jakich warunkach wydawany jest ten dokument.

Uzyskanie pozwolenia na pobyt czasowy wymaga spełnienia określonych warunków. Cudzoziemiec ubiegający się o taki dokument musi wykazać, że posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu, ubezpieczenie zdrowotne, a także zapewnione miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Należy również przedstawić dokumenty uzasadniające cel pobytu w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. W zależności od celu pobytu wykaz wymaganych dokumentów może być dłuższy lub krótszy. W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy dla małżonka obywatela naszego kraju wykaz ten jest krótszy, jednak należy pamiętać, iż urząd weryfikuje czy małżeństwo nie zostało zawarte dla pozoru. Urząd na każdym etapie postępowania może również poprosić o przedłożenie dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku.

Kto może ubiegać się o pobyt czasowy?

O zezwolenie na pobyt czasowy mogą ubiegać się cudzoziemcy niebędący obywatelami państwa należącego do UE, EOG lub Szwajcarii, czyli obywatel tzw. kraju trzeciego, który planuje pobyt w Polsce, przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Każdy wniosek o pobyt czasowy musi zostać odpowiednio uzasadniony. Przebywanie w Polsce może zostać umotywowane m.in. następującymi okolicznościami:

• podjęcie lub kontynuowanie pracy,
• podjęcie lub kontynuowanie studiów,
• poszukiwania pracy przez absolwenta polskiej uczelni,
• prowadzenie działalności gospodarczej lub wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej,
• połączenia się z rodziną – obywatelem Polski lub cudzoziemcem.

Ustawa przewiduje również możliwość legalizacji pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w innym celu (nie wymienionym w ustawie), pod warunkiem odpowiedniego uzasadnienia.

Składanie wniosku o zezwolenie na pobyt tymczasowy

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy należy złożyć osobiście. Cudzoziemiec musi zrobić to nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terenie Polski. Odpowiednią decyzję w sprawie wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania obcokrajowca.

Co daje zezwolenie na pobyt czasowy?

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, cudzoziemiec uzyskuje zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie którego wydawana jest karta pobytu, umożliwiająca przebywanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez okres wskazany w decyzji – maksymalnie 3 lata. Warto zauważyć, że karty pobytu z odpowiedni adnotacjami uprawniają również do skorzystania z niektórych programów socjalnych. Wspomniany dokument pozwala na przekraczanie granicy bez konieczności ubiegania się o wizę. Polska karta pobytu umożliwia też podróże do innych państw obszaru Schengen. Czas przebywania w innym kraju strefy Schengen nie może jednak przekroczyć 90 dni, w każdym okresie 180-dniowym.

Sprawdź inne artykuły:

Jak wydelegować pracownika z krajów trzecich?

Pracodawcy, z krajów trzecich mają możliwość delegowania swoich pracowników do czasowego wykonywania pracy na terenie Polski. O czym warto pamiętać w takim przypadku? Przez kraj trzeci rozumiemy państwo, które nie należy do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru...

Sprawdź, jakich błędów unikać podczas zatrudniania cudzoziemców!

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce wiąże się ze znajomością przepisów prawa i cierpliwością do urzędowej biurokracji. Choć każda z sytuacji zatrudnianego cudzoziemca wymaga indywidualnego podejścia, to w tym artykule poznasz błędy najczęściej popełniane przez...

Sprawdź, do czego nie uprawnia zaproszenie od cudzoziemca

Zaproszenie dla cudzoziemca Zaproszenie dla cudzoziemca to dokument, który potwierdza, że zapraszający ma wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu w Polsce zaproszonego cudzoziemca, np. koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży powrotnej....

Karta pobytu – czym jest ten dokument?

Cudzoziemcy po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy otrzymują kartę pobytu. Do czego upoważnia ten dokument? Jak długu jest jego termin ważności? Kiedy należy go wymienić? Karta pobytu to dokument wydawany przez wojewodę cudzoziemcom, którzy otrzymali: zezwolenie na...

Jak przedłużyć zezwolenie na pracę typu A?

Zezwolenie typu A jest wymagane, jeśli cudzoziemiec pracuje w firmie, którego siedziba znajduje się na terytorium RP? Dokument jest ważny 3 lata. Jak zatem można przedłużyć zezwolenie? Zezwolenie na pracę typu A wydawane jest dla cudzoziemców, którzy nie są...

Jak zmienić zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Zmiana warunków zatrudnienie nie musi oznaczać zmiany ram zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Co warto wiedzieć o procedurze zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę Na wniosek cudzoziemca wojewoda właściwy ze względu na...

Koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do polskiego rynku pracy

Pod koniec października minister rodziny i polityki społecznej podpisała rozporządzenie, zgodnie z którym przedsiębiorcy nie będą mogli zatrudniać obywateli Rosji na uproszczonych zasadach. W obliczu ataku Rosji na Ukrainę i rosnącego ryzyka migracyjnego z Rosji,...

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Zapraszamy na kawę do naszego biura w centrum Warszawy, gdzie omówimy Twoje potrzeby. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-17.00.