Powiatowy urząd pracy rejestruje zarówno powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy, jak i oświadczenia o powierzeniu pracy. Które z nich powinien wybrać pracodawca, który planuje zatrudnić obywatela Ukrainy?
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Oświadczenia stosuje się w przypadku obywateli pięciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy. Pracodawca przed powierzeniem pracy cudzoziemcowi rejestruje oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem pracy. Powierzana praca nie może być pracą sezonową. Co istotne, cudzoziemiec powinien również posiadać dokument pobytowy uprawniający go do pracy w Polsce.

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

Od marca 2022 r. istnieje nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców zatrudniających obywateli Ukrainy – powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy. O ile przy oświadczeniu istnieje wymóg posiadania odpowiedniego dokumentu pobytowego uprawniającego do pracy, o tyle przy powiadomieniu wystarczy, że cudzoziemiec legalnie przebywa w Polsce.

Pracodawca, który legalizuje pracę obywatela Ukrainy powiadomieniem, wysyła je dopiero po powierzeniu mu pracy. Musi to zrobić w ciągu 14 dni. Powiadomienie należy wysłać online lub dostarczyć do właściwego urzędu pracy. Urząd przyjmuje powiadomienia, jednak nie wydaje żadnej decyzji.

Powiadomienie czy oświadczenie

Gdy dokument pobytowy obywatela Ukrainy uprawnia go do pracy, pracodawca ma możliwość zatrudnienia go na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Natomiast, jeśli cudzoziemiec przybył do Polski po 23 lutego 2022 r. i jego pobyt jest legalny na podstawie tzw. specustawy wojennej, wtedy legalizacja pracy może nastąpić tylko poprzez wysłanie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy.

Formalności związane z legalizacją wciąż Cię przytłaczają – zaufaj ekspertom Justay, którzy wesprą Cię w tym procesie.