FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź naszą bazę wiedzy w poszukiwaniu odpowiedzi na swoje pytania.

Lat na rynku pracy

Biur regionalnych

Koordynatorów regionalnych

Wniosków rocznie

Cudzoziemcy:

Jaki jest termin na złożenie wniosku na pobyt czasowy?

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy należy złożyć do ostatniego dnia Twojego legalnego pobytu na terytorium RP. 

Na ile wydawane jest zezwolenie na pobyt czasowy?

Zezwolenie w obecnym stanie prawnym wydaje się od 1 roku do 3 lat. Wówczas karta pobytu jest wydawana na podobny okres, co Twoja decyzja. 

Dostałem decyzję odmowną na zezwolenie na pobyt czasowy / stały / rezydenta długoterminowego UE. Co mogę zrobić?

Jeśli nie jesteś zadowolony z rozstrzygnięcia w Twojej sprawie, możesz się odwołać od każdej decyzji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania 

Złożyłem odwołanie od negatywnej decyzji do organu II instancji. Niestety decyzja organu II instancji też nie jest dla mnie korzystna. Czy mam jeszcze jakieś możliwości?

Tak. Od decyzji organu II instancji służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Pamiętaj jednak, że nawet w przypadku gdy Sąd przyzna Ci rację, nie oznacza to, iż wyda Ci decyzję na zezwolenie na pobyt czasowy. Sąd uchylając decyzję organu II instancji, zwróci organowi akt sprawy do ponownego rozpoznania. W przypadku, w którym Sąd nie podziela Twojego zdania, możesz złożyć Skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Cała procedura w zależności od miejscowości może trwać nawet kilka lat. 

Czy możliwe jest swobodne przekraczanie granicy jedynie na podstawie decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy / stały na terenie Polski (wydruk papierowy) bez dokumentu w postaci plastikowej karty?

NIE. Wszyscy obywatele państw trzecich podlegający obowiązkowi wizowemu wjeżdżając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinni posiadać ważny dokumentu podróży oraz ważną wizę lub kartę pobytu potwierdzające prawo do legalnego wjazdu i pobytu w Polsce. Tym samym co do zasady decyzja pobytowa nie jest dokumentem uprawniającym do wjazdu na terytorium RP. 

Czy z kartą pobytu można podróżować do innych krajów Schenngen?

Z ważną kartą pobytu można podróżować i przebywać na terytorium państw obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180 dniowego okresu jeżeli cudzoziemiec ma ważny dokument podróży, uzasadni cel pobytu i posiada środki utrzymania na cały okres pobytu 

Na podstawie jakiego rodzaju wizy cudzoziemiec może pracować w Polsce?

Cudzoziemiec może podjąć pracę w Polsce, jeżeli posiada zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy oraz posiada wizę z wyjątkiem wizy wydanej w celu: 

  • turystycznym – symbol „01”, 
  • korzystania z ochrony czasowej– symbol „20”, 
  • przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe – symbol „21”. 

Klienci biznesowi:

W jaki sposób pracodawca może zatrudnić obywatela państw Wschodnich?

Pracodawca chcący zatrudnić obywatela Ukrainy powinien we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy zarejestrować oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, które będzie podstawą dla cudzoziemca do ubiegania się we właściwym konsulacie o wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do podjęcia pracy. Oświadczenie może być również zarejestrowane dla cudzoziemca, który już przebywa na terytorium Polski. Wspomniane oświadczenie określa nazwę zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za pracę. Po przyjeździe cudzoziemca do Polski (lub już przebywającego na terytorium RP) pracodawca jest zobligowany do podpisania z cudzoziemcem właściwej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz zgłoszenia cudzoziemca do ZUS (o ile taki obowiązek istnieje). Warunki określone w umowie nie mogą być mniej korzystne niż te, jakie zostały określone w oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

Czy cudzoziemiec będący w posiadaniu wydanej w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy (symbol „05”) może pracować na podstawie zezwolenia na pracę?

Tak, wiza wydana w celu „05” uprawnia również do wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na pracę.

Czy może cudzoziemiec zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych warunkach jak obywatele polscy ?

Oznacza to, iż mogą oni podejmować i prowadzić każdą dopuszczoną polskim prawem formę działalności gospodarczej. Do grupy tych cudzoziemców należą migranci, którzy posiadają w Polsce:

1) zezwolenie na pobyt stały;
2) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
3) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną
4) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielonego przez inne niż Polska państwo członkowskie UE, jeżeli taka osoba uzasadni swoje zamieszkiwanie w Polsce;
5) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny cudzoziemca, który posiada pobyt rezydenta długoterminowego UE, przyznany przez inne państwo niż Polska, i który uzasadni swoje zamieszkiwanie w Polsce, jeżeli taki członek rodziny przebywał z cudzoziemcem w innym państwie członkowskim UE i chce razem z nim przebywać w Polsce;
6) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich w Polsce;
7) zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim mieszkającym w Polsce (małżonkowie obywateli polskich mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, wynikające z faktu małżeństwa, o ile ich podstawą pobytu jest zezwolenie na pobyt czasowy);
8) status uchodźcy;
9) ochronę uzupełniającą;
10) zgodę na pobyt tolerowany;
11) korzystają w Polsce z ochrony czasowej;
12) posiadają ważną Kartę Polaka.  

Kiedy cudzoziemiec musi zapłacić podatek w Polsce?

Każda osoba, która ma miejsce zamieszkania w Polsce musi w tym kraju zapłacić podatek od uzyskanych dochodów. Osoba, która ma miejsce zamieszkania w Polsce to osoba, która ma tu „centrum interesów osobistych i gospodarczych” (np. mieszka, pracuje w Polsce) lub przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku. Taka osoba nazywana jest rezydentem podatkowym. Jeżeli natomiast osoba nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, to podatek w Polsce zapłaci tylko od dochodów w Polsce osiągniętych.

Co jest potrzebne do rozliczenia z urzędem skarbowym?

Aby móc rozliczać się z urzędem skarbowym potrzebny jest numer PESEL. Obowiązek posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) dotyczy m.in.:

  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • osób prawnych;
  • zarejestrowanych podatników VAT i płatników składek ubezpieczeniowych. 

Osoby niespełniające tych wymogów oraz innych warunków wymienionych w ustawie, zostały zwolnione z konieczności posiadania NIP.

Czy podmiot zagraniczny może otwierać oddziały lub przedstawicielstwa swojej firmy na terenie RP?

Dla wykonywania działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium RP.
Przy ich tworzeniu przez przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) obowiązują takie same zasady jak w przypadku przedsiębiorców polskich. 

Czy musi cudzoziemiec płacić ZUS?

Tak. Czytając ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych zauważamy, że fakt podlegania ubezpieczeniom społecznym nie zależy ani od obywatelstwa, ani od miejsca zamieszkania czy pobytu. Jest to jednak uwarunkowane tym, czy dana osoba na ternie Polski zawarła z polskim podmiotem stosunek pracy czy inną umowę rodzącą, zgodnie z przepisami, obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Reasumując, obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu podlegają osoby, które na terenie Polski są:

  • pracownikami;
  • zleceniobiorcami;
  • prowadzą działalność

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Zapraszamy na kawę do naszego biura w centrum Warszawy, gdzie omówimy Twoje potrzeby.
Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-17.00.