Aby cudzoziemiec mógł wykonywać w Polsce swoja prace leganie, musi posiadać ważny dokument pobytowy. Warto wiedzieć, że są sytuacje, w których cudzoziemiec nie jest zobowiązany do tego, aby taki dokument posiadać. Sprawdź, o jakich sytuacjach mowa.
Pełen i ograniczony dostęp do rynku pracy

Pełny dostęp do polskiego rynku pracy odnosi się do sytuacji, w której cudzoziemiec może wykonywać pracę bez posiadania dodatkowego dokumentu uprawniającego do pracy u dowolnego pracodawcy i na dowolnych warunkach.

Ograniczony dostęp do polskiego rynku pracy występuje, gdy cudzoziemiec może wykonywać pracę na podstawie dokumentu uprawniającego do pracy, w którym określony jest pracodawca, u którego cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na określonych w tym dokumencie warunkach.

Kiedy cudzoziemiec będzie miał Pełny dostęp do polskiego rynku pracy?

Oto kilka przypadków, w których cudzoziemiec będzie miał pełny dostęp do polskiego rynku pracy:

 • posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
 • posiada zezwolenie na pobyt stały w Polsce;
 • posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, ale jedynie takie, w którym nie określono pracodawcy, stanowiska pracy, wynagrodzenia, wymiaru czasu pracy oraz rodzaju umowy;
 • posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia na studiach stacjonarnych;
 • posiada zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną;
 • posiada Kartę Polaka oraz dokument legalizujący swój pobyt w Polsce;
 • jest studentem studiów stacjonarnych w Polsce oraz posiada dokument legalizujący swój pobyt w Polsce
W jakich sytuacjach cudzoziemiec będzie miał ograniczony dostęp do polskiego rynku pracy?

Sprawdź, w jakich sytuacjach cudzoziemiec ma ograniczony dostęp do polskiego rynku pracy:

 • posiada zezwolenie na pracę i przebywa na terytorium Polski na podstawie np.: wizy krajowej czy ruchu bezwizowego,
 • posiada zezwolenia na pobyt czasowy (z wyjątkiem zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu),
 • posiada dokument pobytowy wydany przez inne państwo obszaru Schengen,
 • posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, w którym określono pracodawcę, stanowisko pracy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy oraz rodzaj umowy;
 • posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
Co oznacza adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu?

Karta pobytu może posiadać adnotację „dostęp do rynku pracy”. Co ona oznacza? Taką informację umieszcza się na dokumencie cudzoziemca, który jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w ramach posiadanego: zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Warto jednak pamiętać, że taka adnotacja nie oznacza, że cudzoziemiec ma pełny dostęp do polskiego rynku pracy. Dostęp może być ograniczony na przykład do konkretnego pracodawcy i stanowiska pracy, w przypadku posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Zadbaj o to, aby Twój pobyt i praca w Polsce były legalne. Zgłoś się do specjalistów Justay, którzy krok po kroku przeprowadzą Cię przez ten proces.