Zezwolenie na pobyt stały w Polsce – sprawdź, jak i kiedy możesz je uzyskać będąc cudzoziemcem?

Czym jest zezwolenie na pobyt stały?

Zezwolenie na pobyt stały to uprawnienie do pobytu na terytorium Polski przez czas nieokreślony udzielane obywatelowi państwa trzeciego, czyli osobie, która nie posiada obywatelstwa jednego z państw UE, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu lub Szwajcarii lub bezpaństwowcowi, na jego wniosek, w określonych przypadkach. Zezwolenie to udzielane jest przez wojewodę. W przypadku udzielenia tego zezwolenia cudzoziemcowi wydawana jest karta pobytu na okres 10 lat.

Kiedy udzielane jest zezwolenie na pobyt stały?

Warto wiedzieć, że zezwolenie na pobyt stały udzielane jest w momencie, gdy obywatel państwa trzeciego m.in.:

 • jest dzieckiem obywatela polskiego;
 • jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • posiada Kartę Polaka;
 • pozostaje w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim z obywatelem polskim;
 • udzielono mu na terytorium RP azylu.
Po ilu latach pobytu w Polsce mogę otrzymać pobyt stały?

O zezwolenie na pobyt stały można wystąpić bez ograniczeń czasowych np. w przypadku:

 • dziecka cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały
 • posiadacza ważnej Karty Polaka.

O zezwolenie możesz również wystąpić, jeśli przebywałeś w Polsce:

 • przez okres nie krótszy niż 1 rok w przypadku osób będących ofiarami handlu ludźmi;
 • przez okres co najmniej 2 lat w przypadku małżonka obywatela polskiego, który pozostaje w związku małżeńskim od co najmniej 3 lata;
 • przez okres co najmniej 5 lat w przypadku osoby, która bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywała nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy;
 • przez okres co najmniej 10 lat w przypadku osoby, która bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywała nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany.

Chcesz wnioskować o zezwolenie o pobyt stały? Napisz do ekspertów Justay, którzy wesprą Cię w tej procedurze!