W 2024 roku rząd planuje szereg zmian w zakresie legalizowania pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Ich celem jest usprawnienie i ułatwienie procedur związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce oraz poprawienie wydolności pracy urzędów wojewódzkich. Jeśli zatrudniasz lub planujesz zatrudniać cudzoziemców, koniecznie przyjrzyj się bliżej planowanym zmianą.

Elektronizacja postępowań – wnioski o zezwolenia na pobyt (stały, czasowy, rezydenta długoterminowego będzie można składać online za pośrednictwem Modułu Obsługi Spraw (MOS). Cudzoziemiec będzie musiał się wybrać osobiście do urzędu w przypadku pobierania odcisków linii papilarnych lub okazania oryginałów dokumentów.

Brak stempla w paszporcie – stempel poświadczający złożenie wniosku o legalny pobyt i tym samym legalny pobyt zostanie zastąpiony elektronicznym potwierdzeniem złożenia wniosku online.

Wdrożenie przepisów w zakresie Niebieskiej Karty UE (zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji) – uproszczone zostaną wymogi do uzyskania Niebieskiej Karty UE. Skrócony zostanie wymóg dotyczący długości umowy z 1 roku do 6 miesięcy. Dopuszczalna będzie również swoboda w zmianie pracodawcy. Co więcej, posiadacze Niebieskiej Karty UE będą mogli zakładać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak Polacy.

Uproszczenie procedury składania wniosku o połączenie z rodziną – planowane jest umożliwienie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przez członka rodziny zamieszkującego już na terytorium Polski w sytuacji, gdy cudzoziemiec, którego wniosek dotyczy, przebywa poza granicami Polski.

Wydłużenie okresu ważności dokumentów wydawanych beneficjentom ochrony międzynarodowej – okres ważności dokumentów ma zostać wydłużony z okresu 3 lat na okres 5 lat. W przypadku ochrony uzupełniającej okres ten zostanie zwiększony z 2 do 3 lat.

Rząd planuje przyjąć projekt ustawy w drugim kwartale 2024 roku.
W temacie legalizacji pobytu i legalizacji pracy zgłoś się do ekspertów Justay, którzy pomogą Ci we wszelkich formalnościach.