Każdy cudzoziemiec, który ubiega się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego. Sprawdź, jakie dokumenty potwierdzają znajomość języka polskiego?

Znajomość języka polskiego potwierdza się jednym z następujących dokumentów:

  • urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1;
  • świadectwem ukończenia w Polsce szkoły;
  • świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą.

Warto wiedzieć, że wymogu potwierdzenia znajomości języka polskiego nie stosuje się do małoletniego cudzoziemca, który do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie ukończył 16. roku życia.

Poświadczenie znajomości języka polskiego jako obcego

Cudzoziemiec, który na stałe mieszka za granicą może uzyskać urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego jako obcego po zdaniu egzaminu z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Certyfikat znajomości języka polskiego wydaje Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Również inne podmioty, które otrzymały decyzję Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki po zasięgnięciu opinii ww. Komisji są uprawnione do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej.

Sprawdź listę innych podmiotów uprawnionych do organizacji certyfikowanych egzaminów: https://www.gov.pl/web/nauka/lista-podmiotow-uprawnionych-do-organizowania-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego

Planujesz starać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, skontaktuj się z ekspertami Justay, którzy pomogą Ci w tej procedurze.