Zezwolenie na pobyt i pracę jest wydawane cudzoziemcom zamierzającym podjąć lub kontynuować pracę na terytorium Polski, o ile okoliczności te uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium RP, przez okres dłuższy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata. Sprawdź, w jakich przypadkach zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może zostać cofnięte.
Zezwolenie jednolite

Zezwolenie jednolite, czyli inaczej zezwolenie na pobyt i na pracę uprawnia cudzoziemca zarówno do pobytu, jak i do pracy w Polsce. W takim przypadku cudzoziemiec nie musi odrębnie ubiegać się o zezwolenie na pobyt (np. wizę), a pracodawca o zezwolenie na pracę.

Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu.

Cofnięcie zezwolenia na pobyt i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cofa się, gdy m.in.:

  • stanowisko określone w zezwoleniu uległo zmianie;
  • wysokość wynagrodzenia została obniżona;
  • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zawiesił działalność lub został wykreślony z właściwego rejestru, lub jest w okresie likwidacji;
  • cudzoziemiec przestał spełniać wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu;
  • cudzoziemiec zalega z uiszczeniem podatków;
  • cudzoziemiec nie zwrócił kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które zostały pokryte z budżetu państwa.
Co po cofnięciu zezwolenia jednolitego?

Cudzoziemiec ma obowiązek opuścić terytorium Polski w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie cofnięcia posiadanego przez cudzoziemca zezwolenia stała się ostateczna.

Nie wiesz, co zrobić w sytuacji, gdy Twoje zezwolenie zostało cofnięte? Zgłoś się do ekspertów Justay, którzy pomogą Ci w Twoim przypadku.