Możliwość i forma prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca w Polsce zależy od tego czy dana osoba jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, czy też pochodzi z kraju, który nie należy do wspólnoty.

Brak obywatelstwa polskiego nie jest przeszkodą do prowadzenia biznesu w Polsce. Nie znaczy to jednak, że każdy obcokrajowiec spełnia warunki zostania przedsiębiorcą. Sprawdź, jak legalnie prowadzić firmę w Polsce, jeśli jesteś cudzoziemcem.

Obywatele UE i EOG

Sprawa jest dość prosta, jeśli cudzoziemiec jest obywatelem:

 • państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • innego państwa, które może korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez to państwo z UE i jej państwami członkowskimi,

w takim przypadku może bez żadnych przeszkód zakładać działalność gospodarcza na terenie RP. Obowiązują go takie same normy i zasady, jakie obowiązują polskich obywateli.  Rejestracja działalności gospodarczej przez cudzoziemca w Polsce jest bezpłatna.

Cudzoziemcy spoza grupy państw UE

Inaczej sytuacja wygląda dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Osoby te są zobowiązane do spełnienia określonego katalogu warunków w tym posiadania zezwoleń regulujących ich status i pobyt na terenie RP. W ramach uwarunkowań prawnych cudzoziemiec musi posiadać jeden z poniżej wymienionych dokumentów, uprawniających go do legalnej działalności w Polsce

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu kontynuowania prowadzonej już działalności gospodarczej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z:
  • zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • przynależnością do rodziny cudzoziemca, który posiada pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • przebywaniem na terytorium Polski członka rodziny w celu połączenia z rodziną,
  • podjęciem lub kontynuacją stacjonarnych studiów wyższych, lub stacjonarnych studiów doktoranckich,
  • pozostawaniem w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim mieszkającym na terenie RP.

Co więcej, przedsiębiorstwo mogę założyć również obcokrajowcy, którzy posiadają np.:

 • status uchodźcy (w tym ochronę uzupełniającą),
 • ochronę czasową,
 • ważną Kartę Polaka,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany.

Cudzoziemiec, który nie kwalifikuje się do żadnej z wymienionych grup, jest w stanie otworzyć własny biznes w Polsce, jednak musi liczyć się z licznymi ograniczeniami w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej. Może on prowadzić firmę jedynie jako jedna ze spółek prawa handlowego np.:

 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna.

Istotne jest to, że przedsiębiorca, który chce założyć i prowadzić jedną z wymienionych wyżej spółek nie musi posiadać prawa do pobytu w Polsce. Taka działalność może zarejestrować przez Internet.

Działalność gospodarcza w formie zagranicznego oddziału

Przedsiębiorca, który prowadzi już biznes w ojczystym państwie, może rozważyć również rozszerzenie swojej działalności na terytorium Polski. Cudzoziemiec może to zrobić pod warunkiem, że jego kraj — zgodnie z ustawą o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej — na zasadzie wzajemności gwarantuje taką samą możliwość polskim obywatelom.

Wśród wymogów prowadzenia oddziału zagranicznego na terytorium RP znajdują się również te związane z tym, aby zakres działalności danego oddziału na terenie Polski nie był szerszy niż działalność firmy prowadzonej już przez obcokrajowca w państwie ojczystym.

Otwarcie oddziału zagranicznego firmy w Polsce wymaga od cudzoziemca:

 • wpisania go do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);
 • ustanowienia osoby upoważnionej do jego reprezentowania;
 • prowadzenia odrębnej rachunkowości.

Co więcej, cudzoziemiec prowadzący oddział zagraniczny swojej działalności w Polsce ma obowiązek posługiwania się oryginalną nazwą firmy. Oznacza to, że każda firma – francuska, niemiecka czy włoska powinna działać z przykładowym oznaczeniem „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce”.

Warunki prawne założenia przez obcokrajowca firmy w Polsce określa art. 13 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Myślisz o założeniu swojej działalność w Polsce jako cudzoziemiec – skonsultuj się z ekspertami Justay!