Jesteś cudzoziemcem i przebywasz w Polsce nieprzerwanie od 5 lat? Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby starać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?
Warunki, jakie musisz spełniać, aby otrzymać zezwolenie?
 1. Posiadasz źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na Twoim utrzymaniu;
 2. Posiadasz ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Posiadasz potwierdzoną znajomość języka polskiego.

Pamiętaj, że zezwolenie to udzielane jest na czas nieoznaczony.

Jakich sytuacji nie zalicza się do 5-letniego okresu przebywania na terenie RP?

Wśród tych sytuacji można wymienić np.:

 • przebywanie na terytorium Polski na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 • przebywanie w Polsce w okresie nauki;
 • osoby, które zostały zobowiązane do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej sprawie;
 • osoby, które są zobowiązane opuścić terytorium Polski w przypadku odmowy udzielenia lub cofnięcia zezwolenia pobytowego;
 • osoby będące członkami misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego;
 • osoby w toku postępowania w sprawie nadania mu statusu uchodźcy, w jeśli postępowanie to zakończyło się odmową nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej.
Usprawiedliwione przerwy w pobycie

Przerwę w nieprzerwanym pobycie na terenie Polski uznaje się za usprawiedliwioną w momencie, gdy:

 1. nie była dłuższa niż 6 miesięcy, a wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy
  w przypadku pobytu na terytorium RP;
 2. nie była dłuższa niż 12 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 18 miesięcy w przypadku pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
Kiedy należy złożyć wniosek?

Cudzoziemiec składa wniosek osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu.

Jeśli chcesz starać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jednak martwi Cię ilość formalności, które musisz dopełnić – zgłoś się do specjalistów Justay!