Od 29 stycznia 2022 roku obowiązują przepisy nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Te są kluczowe zarówno dla pracodawców zatrudniających pracowników zza granicy, jak i cudzoziemców, którzy chcą podjąć pracę w Polsce. Sprawdź, co się zmienia!

Głównym celem nowelizacji ustawy o cudzoziemcach jest przyśpieszenie postępowań w sprawach pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Oto główne zmiany, które powinieneś poznać:

Wydłużenie do 24 miesięcy możliwości zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczenia

Z 6 do 24 miesięcy wydłuża się możliwości zatrudnienia cudzoziemców na podstawie rejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Co więcej, zostaje zlikwidowany 12-miesięczny okres rozliczeniowy.

Rozwiązanie to pozwoli na dłuższe zatrudnienie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Minimalne wynagrodzenie zamiast źródła stabilnego przychodu

Istotnym ułatwieniem jest rezygnacja z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania, a także z wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.

Obecnie cudzoziemiec, który stara się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę powinien wykazać minimalne wynagrodzenie za pracę, które w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto.

60-dni na rozpatrzenie wniosku

W nowelizacji określono również ramy czasowe na rozpatrywanie wniosków. Wynoszą one obecnie 60 dni na załatwienie sprawy administracyjnej dotyczącej udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji. Z kolei urzędnik ma 90 dni na rozpatrzenie sprawy w trybie odwoławczym.

Aby cudzoziemiec mógł skorzystać z tego terminu, musi złożyć wniosek o pobyt czasowy lub osobiście stawić się po złożeniu wniosku. Co ważne, dokument nie może zawierać braków formalnych. Cudzoziemiec powinien także złożyć dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Mniej formalności

Nowelizacja ustawy wprowadza również nowy tryb zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w przypadku zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Dotychczasowe przepisy przy każdej zmianie pracodawcy wymagały od cudzoziemca złożenia nowego wniosku wraz z kompletem załączników oraz dokonania opłaty skarbowej. Od tej pory zezwolenie będzie mogło zostać zmienione w znacznie prostszy sposób.

Ponadto nowelizacja umożliwia zmianę nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków lub zwiększenia wymiaru czasu pracy.

Pierwszeństwo rozpatrywania

Nowe przepisy wprowadzają również tryb pierwszeństwa rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę przez wojewodę. Ten będzie dotyczyć firm prowadzących działalność o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Na priorytetowe załatwienie sprawy będę mogli liczyć przedsiębiorcy znajdujący się na liście opublikowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Szczególny tryb udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Warto dodać, że nowelizacja wprowadza także szczególny tryb udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sprawach wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., które do dnia jej wejścia w życie nie zostały rozpatrzone głównie z powodu trudności w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Gubisz się w licznych formalnościach, a zatrudniasz lub planujesz zatrudnić cudzoziemca – skontaktuj się ze specjalistami Justay!