Planujesz zatrudnić w swojej firmie cudzoziemców, którzy są obywatelami państwa spoza Unii Europejskiej, EOG lub Szwajcarii? Upewnij się, czy ich pobyt jest legalny i jakie dokumenty uprawniają ich do pracy w Polsce.

Jeśli obcokrajowiec jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii może legalnie pracować w Polsce pod warunkiem, że spełnia określone warunki w tym:

posiada tytuł pobytowy uprawniający go do wykonywania pracy na przykład wiza Schengen, wiza krajowa z kodem „06”, zezwolenie na pobyt czasowy

lub posiada jeden z następujących dokumentów:

  • zezwolenie na pracę w Polsce;
  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy;
  • zezwolenie na pracę sezonową;
  • zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków.

Pamiętaj, że jako pracodawca masz obowiązek sprawdzenia, czy przyjmowany przez ciebie do pracy cudzoziemiec ma ważny tytuł pobytowy uprawniający go do wykonywania pracy. Koniecznie przechowaj kopię tego dokumentu przez cały okres trwania współpracy z cudzoziemcem.

Wiza Schengen i wiza krajowa uprawniają do pracy w Polsce

W celu wykonywania pracy cudzoziemiec powinien wystąpić o wizę, która umożliwi mu legalny pobyt oraz pracę na terenie RP. O taką wizę może wnioskować do polskiego konsulatu i otrzymają ją na podstawie

  • zezwolenia na pracę;
  • zaświadczenia o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków;
  • oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy.

Z kolei, jeśli rozważasz zatrudnienie cudzoziemca, który już przebywa w Polsce na podstawie wizy – sprawdź koniecznie, czy określony w niej cel pobytu umożliwia mu wykonywanie pracy.

Wiza Schengen

Wiza Schengen jest wydawana, w momencie, gdy cudzoziemiec planuje przebywać na terytorium Polski krótkotrwale. Oznacza to, że nie przekroczy 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Jednolita wiza Schengen symbol C — uprawnia cudzoziemca nie tylko do pobytu na terytorium Polski, lecz także do poruszania się po wszystkich państwach należących do strefy Schengen.

Wiza krajowa

Wiza krajowa (symbol D) jest wydawana, jeżeli cudzoziemiec zadeklaruje dłuższy niż 90 dni okres pobytu. Okres ważności wizy nie przekracza 1 roku.

Na podstawie tej wizy cudzoziemiec może również przebywać w państwach strefy Schengen do 90 dni w każdym okresie 180-dniowym bez konieczności uzyskiwania wiz od organów poszczególnych państw strefy Schengen.

Na naklejce wizowej w polu „uwagi” konsul oznacza, w jakim celu wydana jest wiza Schengen lub krajowa. Wizy z przeznaczeniem do wykonywania pracy na terytorium Polski to wizy, w których cel wydania został oznaczony jako:

  • „05a” – w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanego do ewidencji przez powiatowy urząd pracy;
  • „05b” – w celu wykonywania pracy sezonowej;
  • „06” – w celu wykonywania pracy, której nie obejmują powyższe wizy, tj. najczęściej na podstawie zezwolenia na pracę.

Chcesz uniknąć wypełniania licznych formalności, weryfikowania poprawności każdego z dokumentów? Zgłoś się do ekspertów Justay, którzy wesprą Cię w tym procesie.