W polskich szpitalach trwa ukraiński baby boom. Jak wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji, od 24 lutego do kwietnia 2022 przyszło na świat 2510 dzieci z ukraińskim obywatelstwem. Jak zatem uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy dla dziecka cudzoziemca?
Zezwolenie na pobyt czasowy dla dziecka cudzoziemca, którego rodzic ma wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się małoletniemu dziecku cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko to urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy.

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców, lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Okres ważności

Zezwolenia na pobyt czasowy dla dziecka udzielane jest na okres odpowiadający okresowi ważności wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy rodzica, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Czas załatwiania sprawy

Wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia nastąpi nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Jaki dokument zostanie wydany po uzyskaniu pozytywnej decyzji?

Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu. Dokument ten wydawany jest z urzędu przez wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi tego zezwolenia. Przy odbiorze karty pobytu wydanej małoletniemu, który ukończył 13. rok życia, wymagana jest jego obecność.

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi 340 zł, natomiast koszt wydania karty pobytu to 50 zł opłata za wydanie karty pobytu 50 zł.

Jeśli narodziło Ci się dziecko i planujesz zalegalizować jego pobyt, zgłoś się do specjalistów Justay, którzy wesprą Cię w załatwianiu wszystkich formalności.