Od 15 lipca obowiązują nowe przepisy związane z zatrudnieniem i legalizacją pobytu cudzoziemców. Nowe przepisy w szczególności odnoszą się do obywateli Ukrainy. Sprawdź, co się zmienia!
Kiedy praca cudzoziemca uznana jest za legalną?

Praca cudzoziemca uznana jest za legalną, gdy:

  • podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi właściwy urząd o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w terminie 14 dni;
  • praca jest powierzana w wymiarze czasu pracy nie niższym niż wskazany w powiadomieniu lub liczbie godzin nie mniejszej niż wskazana w powiadomieniu oraz za wynagrodzeniem nie niższym niż ustalone według stawki określonej w powiadomieniu.
Bardziej szczegółowe powiadomienia o zatrudnieniu

Nowelizacja rozszerzyła zakres danych podawanych w powiadomieniu o zatrudnieniu obywatela Ukrainy, który po 24 lutego br. przybył do Polski w związku z rosyjską inwazją na terytorium tego państwa.

Wcześniej wystarczyły jedynie informację takie jak: dane osobowe cudzoziemca, miejsce wykonywania przez niego pracy, rodzaj umowy łączącej strony, czy PKD zawodu. Obecnie pracodawca wniosek będzie musiał uzupełnić również o dane dotyczące miesięcznej lub godzinowej stawki wynagrodzenia, które będzie otrzymywał zatrudniany cudzoziemiec, a także wskazać wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu, lub w miesiącu

Co więcej, obowiązująca od 15 lipca nowelizacja nałożyła na pracodawców obowiązek podawania informacji o liczbie wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę i innych umów cywilnoprawnych według stanu na dzień 23 lutego 2022 r. oraz na dzień złożenia powiadomienia.

Powiadomienia pracodawcy mogą składać za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

100 zł za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Wraz z nowelizacją zwiększyła się opłata za wniosek o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Obecnie wynosi ona 100 zł, a wcześniej było to 30 zł.

Na podstawie oświadczenia pracodawcy mogą zatrudniać obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy.

Planujesz w najbliższym czasie zatrudnić obywatela Ukrainy? Zgłoś się do Justay! Wesprzemy Cię w formalnościach.

Podstawa prawna: art. 1, art. 9, art. 10, art. 16 ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1383).