Zaproszenie dla cudzoziemca

Zaproszenie dla cudzoziemca to dokument, który potwierdza, że zapraszający ma wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu w Polsce zaproszonego cudzoziemca, np. koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży powrotnej. Zaproszenie nie uprawnia jednak cudzoziemca do pracy na terenie RP. Może być jednak przedstawione w konsulacie w celu ubiegania się o wizę.

Kto może zaprosić cudzoziemca?

Zaproszenie dla cudzoziemca może wystawić:

  • polski obywatel, który zamieszkuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • obywatel innego państwa członkowskiego UE/EOG/Szwajcarii lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;
  • cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jak przygotować zaproszenie dla cudzoziemca?

Na początek należy złożyć wniosek o wpisanie zaproszenie do ewidencji zaproszeń. Jest ono ważne na okres 1 roku. Zapraszający powinien osobiście wypełnić formularz wniosku i wysłać go pocztą na adres właściwego urzędu wojewódzkiego.

Do czego nie uprawnia zaproszenie dla cudzoziemca?

Zaproszenie dla cudzoziemca nie uprawnia go do wjazdu na terytorium Polski. Po otrzymaniu zaproszenia cudzoziemiec musi ubiegać się o wizę. W formalnościach warto zgłosić się do specjalistów Justay, którzy przeprowadzą całą procedurę związaną z formalnościami.

Warto wiedzieć, że zaproszenie nie daje cudzoziemcowi prawa do pracy na terenie Polski. Taką pracę można podjąć w przypadku zarejestrowania oświadczenia o powierzeniu pracy lub zezwolenia na pracę. Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce na podstawie wizy w celu odwiedzin rodziny, nie może również starać się o zezwolenie jednolite na pobyt i pracę.