Rząd planuje zmodyfikować projekt ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców. Pod koniec grudnia odbyły się konsultację społeczne, po których zmienionych zostanie wiele przepisów, w tym tych w zakresie pracy zdalnej, nadgodzin czy pracy na podstawie stempla w paszporcie. Dowiedz się, jakie zapisy, wkrótce ulegną zmianie.

Nowe rozwiązanie mają na celu ułatwić zatrudnianie cudzoziemców polskim pracodawcom oraz ograniczać ewentualne nadużycia i nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia.

Cudzoziemcy wykonujący prace zdalna i większym wymiarze godzin

Nowej ustawienie będą podlegać obcokrajowcy, którzy wykonują pracę zdalną na rzecz zagranicznych podmiotów na terenie Polski. Ulegają zmianie również przepisy związane z wymiarem czasu pracy cudzoziemców. Jeśli wykonywaliby pracę na innych warunkach, niż te określone w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu o zatrudnienie to takie działanie będzie traktowane jako nielegalne.

Warto dodać, że ustawodawca dodał również przepis pozwalający na zwiększenie liczby godzin oraz na proporcjonalne zwiększenie wynagrodzenia obcokrajowca.

Zmieniają się przepisy dotyczące zezwoleń na pracę

Kolejnymi przepisami, które ulegną zmianie, są te związane z zatrudnieniem absolwentów polskich szkół i uczelni. Będą mogli oni ubiegać się o pracę bez konieczności występowania o zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemców. Prawo to ma przysługiwać absolwentom polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych.

Ustawa ma jednoznacznie wskazywać, że całe postępowanie w tym zakresie ma się odbywać w formule elektronicznej za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl w tym składanie wniosków i wszelkich uzupełnień pod rygorem nieważności.

Ustawodawca zrezygnował również z możliwości szybkiej zmiany zezwolenia na pracę na wniosek pracodawcy, jeśli obcokrajowiec miałby wykonywać pracę na innych warunkach niż pierwotnie określone w zezwoleniu.

Wymagane będzie powiadomienie o zaprzestaniu pracy

W nowelizacji ustawy złagodzony zostanie wymóg dotyczący informowania o przypadkach przerwy w pracy. W pierwotnej wersji przewidywano 60 dni na poinformowanie odpowiedniego organu o przerwie w pracy przekraczającej 30 dni. Obecnie okres ten zostanie wydłużony do 90 dni.

Zatrudnienie “na stempel”

Usunięty zostanie wymóg sprawdzania przez pracodawców czy bezpośrednio przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt cudzoziemiec był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP.

Zatrudniaj cudzoziemców legalnie. Zgłoś się do specjalistów Justay, którzy wesprą Cię we wszelkich formalnościach.