Ograniczenia ruchu granicznego w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

mar 17, 2020

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego na terytorium RP, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał w dniu 13 marca 2020 r. rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczania ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Od 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 został zawieszony do odwołania ruch graniczny na określonych przejściach granicznych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi oraz Ukrainą.

Wjazdy cudzoziemców na terytorium RP od 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi oraz Ukrainy mogą odbywać się tylko przez przejścia graniczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia MSWiA (wymienione poniżej) i tylko na określonych zasadach (uwzględniających nazwę przejścia granicznego, rodzaj przejścia, dozwolony rodzaju ruchu granicznego) oraz ponadto tylko określonych również w tym załączniku kategorii osób, które chcą przekroczyć granicę.

Lp. Nazwa przejścia granicznego Rodzaj przejścia granicznego Dozwolony rodzaju ruchu granicznego Czas otwarcia przejścia granicznego
1.            Braniewo – Mamonowo kolejowe towarowy całodobowo
2.            Bezgledy – Bagrationowsk drogowe osobowy: samochodami osobowymi; towarowy – pojazdami o nacisku na oś do 8 t wykonującymi przewozy międzynarodowe całodobowo
3.            Głomno – Bagrationowsk Kolejowe Towarowy Całodobowo
4.            Skandawa – Żeleznodorożnyj Kolejowe Towarowy Całodobowe
5.            Grzechotki – Mamonowo II Drogowe Osobowy: samochody osobowe; towarowy Całodobowo
6.            Kuźnica Białostocka – Grodno Kolejowe Towarowy Całodobowe
7.            Kuźnica Białostocka – Bruzgi Drogowe Osobowy: samochody osobowe; towarowy Całodobowe
8.            Bobrowniki – Bierestowica Drogowe Osobowy: samochody osobowe; towarowy Całodobowe
9.            Zubki Białostockie – Bierestowica Kolejowe Towarowy Całodobowe
10.      Siemianówka – Swisłocz Kolejowe Towarowy Całodobowe
11.      Kukuryki – Kozłowiczy Drogowe Towarowy Całodobowe
12.      Terespol – Brześć Kolejowe Towarowy Całodobowe
13.      Terespol – Brześć Drogowe Osobowy: samochody osobowe Całodobowe
14.      Dorohusk – Jagodzin Drogowe Osobowy: samochody osobowe; towarowy Całodobowe
15.      Dorohusk – Jagodzin Kolejowe Towarowy Całodobowe
16.      Hrubieszów – Włodzimierz Wołyński Kolejowe Towarowy Całodobowe
17.      Hrebenne – Rawa Ruska Drogowe Osobowy: samochody osobowe; towarowy Całodobowe
18.      Werchrata – Rawa Ruska Kolejowe Towarowy Całodobowe
19.      Korczowa – Krakowiec Drogowe Osobowy: samochody osobowe; towarowy Całodobowe
20.      Przemyśl – Mościska Kolejowe Towarowy Całodobowe

W powyżej wskazanych przejściach granicznych w zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do RP przekraczać granicę będą mogli:

  • obywatele RP;
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno – konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
  • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niewskazanych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Ograniczenia będą od 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania obowiązywały również na przejściach granicznych z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Słowacką na kierunku wjazdowym do RP osób przekraczających granicę państwową w lotniczych i morskich przejściach granicznych oraz przekraczających granicę państwową samochodami osobowymi w drogowych przejściach granicznych. Przekraczać granicę będą mogły tylko określone kategorie osób, takie same jak przy przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi i Ukrainą (wyszczególnione powyżej).

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, osoba przekraczająca granicę w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

W praktyce oznacza to zatem, że ruch graniczny na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi, Ukrainą może odbywać się wyłącznie na określonych przejściach granicznych, samochodami osobowymi i jest ograniczonych do wyszczególnionych w rozporządzeniu (wskazanych powyżej) kategorii osób.

Wstrzymane są loty międzynarodowe oraz transport osób koleją. Możliwe jest tylko przekroczenie przejścia granicznego z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi, Ukrainą, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Słowacką na kierunku wjazdowym na terytorium RP samochodem osobowym.
Transport kolejowy ograniczony został do ruchu towarowego.

Dodatkowo od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną, przewrócono tymczasową kontrolę graniczną osób (granica państwowa z Republiką Czeską, z Republiką Federalną Niemiec, z Republiką Litewską, z Republiką Słowacką, w portach morskich stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen, w portach lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 marca 2020 r.w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Sprawdź inne artykuły:

Jak wydelegować pracownika z krajów trzecich?

Pracodawcy, z krajów trzecich mają możliwość delegowania swoich pracowników do czasowego wykonywania pracy na terenie Polski. O czym warto pamiętać w takim przypadku? Przez kraj trzeci rozumiemy państwo, które nie należy do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru...

Sprawdź, jakich błędów unikać podczas zatrudniania cudzoziemców!

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce wiąże się ze znajomością przepisów prawa i cierpliwością do urzędowej biurokracji. Choć każda z sytuacji zatrudnianego cudzoziemca wymaga indywidualnego podejścia, to w tym artykule poznasz błędy najczęściej popełniane przez...

Sprawdź, do czego nie uprawnia zaproszenie od cudzoziemca

Zaproszenie dla cudzoziemca Zaproszenie dla cudzoziemca to dokument, który potwierdza, że zapraszający ma wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu w Polsce zaproszonego cudzoziemca, np. koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży powrotnej....

Karta pobytu – czym jest ten dokument?

Cudzoziemcy po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy otrzymują kartę pobytu. Do czego upoważnia ten dokument? Jak długu jest jego termin ważności? Kiedy należy go wymienić? Karta pobytu to dokument wydawany przez wojewodę cudzoziemcom, którzy otrzymali: zezwolenie na...

Jak przedłużyć zezwolenie na pracę typu A?

Zezwolenie typu A jest wymagane, jeśli cudzoziemiec pracuje w firmie, którego siedziba znajduje się na terytorium RP? Dokument jest ważny 3 lata. Jak zatem można przedłużyć zezwolenie? Zezwolenie na pracę typu A wydawane jest dla cudzoziemców, którzy nie są...

Jak zmienić zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Zmiana warunków zatrudnienie nie musi oznaczać zmiany ram zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Co warto wiedzieć o procedurze zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę Na wniosek cudzoziemca wojewoda właściwy ze względu na...

Koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do polskiego rynku pracy

Pod koniec października minister rodziny i polityki społecznej podpisała rozporządzenie, zgodnie z którym przedsiębiorcy nie będą mogli zatrudniać obywateli Rosji na uproszczonych zasadach. W obliczu ataku Rosji na Ukrainę i rosnącego ryzyka migracyjnego z Rosji,...

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Zapraszamy na kawę do naszego biura w centrum Warszawy, gdzie omówimy Twoje potrzeby. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-17.00.