Ograniczenia ruchu granicznego w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

Mar 17, 2020

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego na terytorium RP, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał w dniu 13 marca 2020 r. rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczania ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Od 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 został zawieszony do odwołania ruch graniczny na określonych przejściach granicznych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi oraz Ukrainą.

Wjazdy cudzoziemców na terytorium RP od 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi oraz Ukrainy mogą odbywać się tylko przez przejścia graniczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia MSWiA (wymienione poniżej) i tylko na określonych zasadach (uwzględniających nazwę przejścia granicznego, rodzaj przejścia, dozwolony rodzaju ruchu granicznego) oraz ponadto tylko określonych również w tym załączniku kategorii osób, które chcą przekroczyć granicę.

Lp. Nazwa przejścia granicznego Rodzaj przejścia granicznego Dozwolony rodzaju ruchu granicznego Czas otwarcia przejścia granicznego
1.            Braniewo – Mamonowo kolejowe towarowy całodobowo
2.            Bezgledy – Bagrationowsk drogowe osobowy: samochodami osobowymi; towarowy – pojazdami o nacisku na oś do 8 t wykonującymi przewozy międzynarodowe całodobowo
3.            Głomno – Bagrationowsk Kolejowe Towarowy Całodobowo
4.            Skandawa – Żeleznodorożnyj Kolejowe Towarowy Całodobowe
5.            Grzechotki – Mamonowo II Drogowe Osobowy: samochody osobowe; towarowy Całodobowo
6.            Kuźnica Białostocka – Grodno Kolejowe Towarowy Całodobowe
7.            Kuźnica Białostocka – Bruzgi Drogowe Osobowy: samochody osobowe; towarowy Całodobowe
8.            Bobrowniki – Bierestowica Drogowe Osobowy: samochody osobowe; towarowy Całodobowe
9.            Zubki Białostockie – Bierestowica Kolejowe Towarowy Całodobowe
10.      Siemianówka – Swisłocz Kolejowe Towarowy Całodobowe
11.      Kukuryki – Kozłowiczy Drogowe Towarowy Całodobowe
12.      Terespol – Brześć Kolejowe Towarowy Całodobowe
13.      Terespol – Brześć Drogowe Osobowy: samochody osobowe Całodobowe
14.      Dorohusk – Jagodzin Drogowe Osobowy: samochody osobowe; towarowy Całodobowe
15.      Dorohusk – Jagodzin Kolejowe Towarowy Całodobowe
16.      Hrubieszów – Włodzimierz Wołyński Kolejowe Towarowy Całodobowe
17.      Hrebenne – Rawa Ruska Drogowe Osobowy: samochody osobowe; towarowy Całodobowe
18.      Werchrata – Rawa Ruska Kolejowe Towarowy Całodobowe
19.      Korczowa – Krakowiec Drogowe Osobowy: samochody osobowe; towarowy Całodobowe
20.      Przemyśl – Mościska Kolejowe Towarowy Całodobowe

W powyżej wskazanych przejściach granicznych w zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do RP przekraczać granicę będą mogli:

  • obywatele RP;
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno – konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
  • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niewskazanych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Ograniczenia będą od 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania obowiązywały również na przejściach granicznych z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Słowacką na kierunku wjazdowym do RP osób przekraczających granicę państwową w lotniczych i morskich przejściach granicznych oraz przekraczających granicę państwową samochodami osobowymi w drogowych przejściach granicznych. Przekraczać granicę będą mogły tylko określone kategorie osób, takie same jak przy przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi i Ukrainą (wyszczególnione powyżej).

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, osoba przekraczająca granicę w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

W praktyce oznacza to zatem, że ruch graniczny na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi, Ukrainą może odbywać się wyłącznie na określonych przejściach granicznych, samochodami osobowymi i jest ograniczonych do wyszczególnionych w rozporządzeniu (wskazanych powyżej) kategorii osób.

Wstrzymane są loty międzynarodowe oraz transport osób koleją. Możliwe jest tylko przekroczenie przejścia granicznego z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi, Ukrainą, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Słowacką na kierunku wjazdowym na terytorium RP samochodem osobowym.
Transport kolejowy ograniczony został do ruchu towarowego.

Dodatkowo od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną, przewrócono tymczasową kontrolę graniczną osób (granica państwowa z Republiką Czeską, z Republiką Federalną Niemiec, z Republiką Litewską, z Republiką Słowacką, w portach morskich stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen, w portach lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 marca 2020 r.w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Sprawdź inne artykuły:

Sprawdź, co zmieni się w zatrudnieniu cudzoziemców w 2024 roku

W 2024 roku rząd planuje szereg zmian w zakresie legalizowania pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Ich celem jest usprawnienie i ułatwienie procedur związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce oraz poprawienie wydolności pracy urzędów wojewódzkich. Jeśli...

Czy i kiedy cudzoziemcy mogą korzystać z NFZ?

Obcokrajowcy, którzy są ubezpieczeni w Polsce, mają taki sam dostęp do opieki zdrowotnej, jak obywatele Polski. Zatem NFZ dla cudzoziemców jest jak najbardziej dostępny. Warunkiem jest opłacanie odpowiednich stawek. Obowiązek ubezpieczenia w Polsce Obowiązkowym...

Sprawdź, jak uzyskać zezwolenie na pobyt stały w Polsce

Zezwolenie na pobyt stały w Polsce – sprawdź, jak i kiedy możesz je uzyskać będąc cudzoziemcem? Czym jest zezwolenie na pobyt stały? Zezwolenie na pobyt stały to uprawnienie do pobytu na terytorium Polski przez czas nieokreślony udzielane obywatelowi państwa...

Co oznacza pełny lub ograniczony dostęp do rynku pracy?

Aby cudzoziemiec mógł wykonywać w Polsce swoja prace leganie, musi posiadać ważny dokument pobytowy. Warto wiedzieć, że są sytuacje, w których cudzoziemiec nie jest zobowiązany do tego, aby taki dokument posiadać. Sprawdź, o jakich sytuacjach mowa. Pełen i ograniczony...

Różnice między wizą Schengen a wizą krajową

Wiza to pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom. Wiza ma zazwyczaj postać naklejki umieszczonej w paszporcie, stempla lub wpisu. Aktualnie polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne wydają...

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Jesteś cudzoziemcem i przebywasz w Polsce nieprzerwanie od 5 lat? Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby starać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE? Warunki, jakie musisz spełniać, aby otrzymać zezwolenie? Posiadasz źródło stabilnego...

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Zapraszamy na kawę do naszego biura w centrum Warszawy, gdzie omówimy Twoje potrzeby. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-17.00.