Obecnie cała Polska żyje tematem pandemii koronawirusa. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną weszły w życie zmiany prawne przewidujące m.in.: szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Wśród tych zapisów znajdziemy taki, który przedłuża termin legalnego pobytu i pracy obcokrajowców do upływu 30. dni następujących po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Dlatego już teraz warto przyjrzeć się konsekwencją nielegalnego pobytu w Polsce.
Nielegalny pobyt – kiedy o nim mówimy?

Nielegalny pobyt ma miejsce w szczególności w sytuacji gdy cudzoziemiec m.in.: nie posiada ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na terytorium RP i pobytu na nim oraz nie opuścił terytorium Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu.

Gdy pobyt cudzoziemca uznany jest za nielegalny, wszczynane jest postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania go do powrotu dobrowolnego lub przymusowego:

 • Powrót dobrowolny – w decyzji o zobowiązaniu do powrotu dobrowolnego może zostać określony termin powrotu 15 lub 30 dni. W tym przypadku cudzoziemiec ma obowiązek opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie w niej wskazanym.
 • Powrót przymusowy – taka decyzja zostaje wydana, gdy istnieje prawdopodobieństwo ucieczki lub wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Taka decyzja jest wykonywana przymusowo.
Jak wygląda kwestia przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu?

Choć w decyzji termin dobrowolnego powrotu został określony, to może on zostać przedłużony. Dzieje się tak w sytuacji, gdy:

 • ma miejsce wyjątkowa sytuacja osobista np.: wynikająca w szczególności z długości pobytu cudzoziemca na tym terytorium, z łączących go więzi o charakterze rodzinnym;
 • cudzoziemiec jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej;
 • jego obecności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes państwa.

Powyższe okoliczności uprawniają cudzoziemca do złożenia wniosku o jednorazowe przedłużenie terminu powrotu i nie będzie on dłuższy niż 1 rok. Taki termin może zostać przedłużony również po wydaniu decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Zakaz wjazdu

W takim przypadku zostaje orzeczony zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen na okres od 6 miesięcy do 5 lat.

Zakaz ten może zostać cofnięty, jeśli obcokrajowiec wykaże, że:

 • wykonał obowiązki wynikające z otrzymanej decyzji;
 • jego ponowny wjazd do Polski nastąpi ze względu na uzasadnione okoliczności.
 • cudzoziemcowi została przyznana pomoc w dobrowolnym powrocie.
Odpowiedzialność karna

Nielegalna imigracja w Polsce wiąże się również z karami finansowymi. Obcokrajowiec, który otrzymał grzywnę, musi także liczyć się z tym, że nie otrzyma zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP. Co więcej, jego dane trafią do wykazu osób niepożądanych.

Zobowiązanie do powrotu a prawa cudzoziemca

Warto zaznaczyć, że podczas postępowania o zobowiązanie do powrotu cudzoziemiec posiada szereg praw m.in.:

 • wniesienie odwołania od decyzji o zobowiązaniu do powrotu;
 • złożenie wniosku o przedłużenie terminu dobrowolnego opuszczenia Polski,
 • korzystanie z pomocy tłumacza;
 • możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji,
 • współpraca z pełnomocnikiem;
 • złożenie wniosku o status uchodźcy.

Okres 30. dni jest zdecydowanie za krótki na załatwienie wszystkich formalności związanych z przedłużeniem legalnego pobytu lub pracy. Warto też wziąć pod uwagę, że każdy przypadek jest  inny – mniej lub bardziej zawiły. Musimy również pamiętać, że urzędy również nie będą stanie obsłużyć tak wielu wniosków i znaczącej liczby interesariuszy na przestrzeni miesiąca.

Dlatego zachęcamy, aby już dziś zadbać o wszystkie formalności związane z legalizacją swojego pobytu lub pracy, nawet jeśli sytuacja epidemiologiczna w Polsce nie ulega poprawie, a zmiany prawne obowiązują. Specjaliści Justay, zadbają o wszystkie zawiłe kwestie formalne i prawne – napisz do nas.