Pod koniec października minister rodziny i polityki społecznej podpisała rozporządzenie, zgodnie z którym przedsiębiorcy nie będą mogli zatrudniać obywateli Rosji na uproszczonych zasadach.

W obliczu ataku Rosji na Ukrainę i rosnącego ryzyka migracyjnego z Rosji, Ministerstwo Rozwoju I polityki społecznej zadecydowało o wykreśleniu Federacji Rosyjskiej z procedury oświadczynowej. Obecnie mogą z niej korzystać obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy.

Co z obywatelami Rosji, którzy już pracują w Polsce legalnie?

Jak wynika z danych ZUS, na terenie RP pracuje obecnie ponad 14 tys. obywateli Rosji. Cudzoziemcy z obywatelstwem rosyjskim, którzy przed wprowadzeniem zmian legalnie pracowali w Polsce – mogą dalej pracować na podstawie tych samych dokumentów do czasu upływy ich ważności.

Jak po zmianie przepisów zalegalizować pracę w Polsce?

Obywatele Rosji, którzy już są w Polsce, jednak jeszcze nie zalegalizowali swojej pracy, będą mogli skorzystać z zezwoleń na pracę i z zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

  • Zezwolenie na pracę – zezwolenie wydawane jest wyłącznie na pisemny wniosek podmiotu, który chce powierzyć pracę cudzoziemcowi. Składając wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, pracodawca jest zobowiązany dołączyć również informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na podstawie rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
  • Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę − wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawsze składa osobiście cudzoziemiec, dla którego takie zezwolenie ma być wydane. Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia jednolitego, jeżeli zamierza przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, a głównym celem pobytu jest wykonywanie pracy, na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej.

Chcesz zatrudnić obywatela Rosji lub jesteś obywatelem Rosji i chcesz zalegalizować swoją pracę zgodnie z nowymi przepisami. Skontaktuj się z ekspertami Justay, którzy przeprowadzą Cię krok po kroku przez całą procedurę.