Jeśli prowadzisz firmę w Polsce i planujesz zatrudnić cudzoziemca, to Twoim zadaniem jest wystąpienie dla niego o zezwolenie na wykonywanie pracy typu A lub B.  Sprawdź, jakich błędów unikać przy składaniu dokumentów, aby zwiększyć szanse na wydanie pozytywnej decyzji wojewody w tej sprawie.
Dla kogo jest zezwolenie typu A i B?

O zezwolenie typu A i B może wystąpić wyłącznie przedsiębiorca. To pierwsze wydawane jest dla cudzoziemca wykonującego pracę w Polsce na podstawie umowy z Twoją firmą. Jej siedziba również znajduje się na terytorium RP.

Z kolei zezwolenie typu B dotyczy cudzoziemca, który m.in.:

 • pełni funkcję w zarządzie podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców;
 • pełni funkcję w zarządzie podmiotu będącego spółką kapitałową w organizacji;
 • prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz albo prokurent – jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy pełnił tę funkcję przez ponad 6 miesięcy.

Zezwolenie na pracę typu A i B zawsze wydawane jest na czas określony. Przy zezwoleniu typu A mówimy o okresie nie dłuższym niż 3 lata. Zezwolenie typu B zostanie wydane na okres 3 lat, chyba, że Twoja firma zatrudnia więcej niż 25 osób, wtedy zezwolenie może być wydane na okres nie dłuższy niż 5 lat. Co istotne, długość okresu ważności zezwolenia w Polsce może się różnić od województwa.

Zezwolenie na pracę typu A oraz B wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, w 3 egzemplarzach:

 • jeden pozostaje w urzędzie,
 • dwa dostaje pracodawca (jeden egzemplarz musi przekazać cudzoziemcowi, a drugi pozostawić w dokumentacji firmy)
Kiedy otrzymasz odmowę wydania zezwolenie na pracę cudzoziemca?

Wojewoda, do którego składany jest wniosek o zezwolenie na pracę, może odmówić jego wydania w następujących przypadkach:

Nieprawidłowe dane we wniosku
W złożonym wniosku zawarte zostały:
 • nieprawdziwe dane;
 • fałszywe informacje;
 • wykorzystano fałszywe dokumenty;
 • zeznano nieprawdę;
 • zatajono prawdę;
 • nie spełniono warunków koniecznych do uzyskania zezwolenia.
Wyroki i kary

Drugim powodem wydania przez wojewodę odmowy może być m.in.: prawomocny wyrok sądu, w którym przedsiębiorca został uznany za winnego wykroczenia związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca lub w momencie, gdy przedsiębiorca jest karany za:

 • za popełnienie przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową;
 • za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę lub jest podmiotem zarządzanym, lub kontrolowanym przez taką osobę;
 • za przestępstwo handlu ludźmi lub jest podmiotem zarządzanym, lub kontrolowanym przez taką osobę.
Niedopełnienia obowiązków

Jeśli jako przedsiębiorca nie dopełniłeś obowiązków związanych z ubieganiem się o zezwolenie na pracę oraz zatrudnianiem cudzoziemca również licz się z wydaniem odmownej decyzji.

Informacje dotyczące cudzoziemca

Kolejnym argumentem za wydaniem odmownej decyzji mogą być informacje związane z samym cudzoziemcem. Dlatego przed podjęciem z nim współpracy zorientuj się, czy:

 • dane osobowe cudzoziemca są wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany;
 • cudzoziemiec spełnia wymagań określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy;
 • cudzoziemiec, w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę był karany.
Jak możesz się odwołać od decyzji?

Jeśli wojewoda wydał decyzję negatywną, możesz się od niej odwołać. Na odwołanie masz 14 dni od odbioru decyzji. Odwołanie złóż do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję.