Cudzoziemcy po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy otrzymują kartę pobytu. Do czego upoważnia ten dokument? Jak długu jest jego termin ważności? Kiedy należy go wymienić?

Karta pobytu to dokument wydawany przez wojewodę cudzoziemcom, którzy otrzymali:

 • zezwolenie na pobyt czasowy;
 • zezwolenia na pobyt stały;
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
 • status uchodźcy.
Do czego uprawnia karta pobytu?

Ważna karta pobytu nie tylko potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce, lecz również uprawnia go do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Przekroczenie granicy możliwe jest po pokazaniu dokumentu podróży i karty pobytu.

Co ważne karta pobytu uprawnia cudzoziemca do podróżowania do innych państw członkowskich obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Aby cudzoziemiec mógł podróżować w ten sposób, potrzebuje również:

 • Ważnego dokumentu podróży;
 • Uzasadnienia celu i warunków planowanego pobytu;
 • Wystarczających środków utrzymania lub możliwości ich uzyskania zgodnie z prawem.

Pierwsza karta pobytu zostaje wydana z urzędu – po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy.

Ile ważna jest karta pobytu cudzoziemca?

Czas ważności pobytu karty pobytu uzależniony jest od rodzaju uzyskanego zezwolenia na pobyt czasowy. Zatem w przypadku udzielenia cudzoziemcowi:

 • zezwolenia na pobyt czasowy – jest ważna przez okres, na który udzielono mu tego zezwolenia;
 • zezwolenia na pobyt stały – jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej wydania;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – jest ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania;
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych – jest ważna przez okres 2 lat od dnia jej wydania.
Jak wymienić kartę pobytu?

Kartę pobytu można wymienić w przypadku:

 • zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu;
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie;
 • jej utraty;
 • jej uszkodzenia;
 • przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją, o której mowa w art. 244 ust. 1 pkt 18 ustawy o cudzoziemcach;
 • przejęcia przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Karta wymieniana jest na wniosek cudzoziemca.

Chcesz wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały? Napisz do ekspertów Justay, którzy wesprą Cię w formalnościach.