Zmiana warunków zatrudnienie nie musi oznaczać zmiany ram zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Co warto wiedzieć o procedurze zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Na wniosek cudzoziemca wojewoda właściwy ze względu na aktualne miejsce pobytu cudzoziemca może wyrazić zgodę na zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Dzieje się tak w momencie, gdy cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę:

 • u innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
 • u innego pracodawcy użytkownika;
 • na innych warunkach, czyli:
  • stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę;
  • najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku,
  • wymiar czasu pracy,
  • rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.
Kiedy wojewoda odmówi zmiany w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę?

Wojewoda może odmówić zmiany zezwolenia w następujących przypadkach:

 • cudzoziemiec nie wywiązał się z obowiązku powiadomienia o utracie pracy w terminie 15 dni roboczych,
 • planowany okres zatrudnienia, wskazany we wniosku o zmianę zezwolenia, jest krótszy niż okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, które podlega zmianie,
 • cudzoziemiec nie spełnia wymogów zmiany zezwolenia w odniesieniu do poziomu wynagrodzenia, które pracodawca wskazał we wniosku o zmianę zezwolenia, przez to, że wynagrodzenie to:
  • jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,
  • jest niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. niższe niż 3490 zł brutto miesięcznie w 2023 r.),
 • cudzoziemiec nie spełnia warunku dotyczącego posiadania ubezpieczenia zdrowotnego,
 • pracodawca ma możliwość pozyskania pracowników na lokalnym rynku pracy,
 • jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi.
Odwołanie od decyzji wojewody

Cudzoziemiec może wnieść odwołanie od decyzji wojewody. Odwołanie składa się w terminie 14 dni.

Zalegalizuj swój pobyt i pracę w Polsce przy wsparciu specjalistów Justay.