Pracodawco, jeśli myślisz o zatrudnieniu cudzoziemca, który pracuje już w innej polskiej firmie albo planujesz zmianę warunków jego zatrudnienia, to koniecznie sprawdź, czy nie będzie wymagane nowe zezwolenie lub oświadczenie.
Zatrudnienie cudzoziemca, który chce zmienić pracę

Cudzoziemiec planuje zakończyć pracę u poprzedniego pracodawcy i rozpocząć prace u Ciebie? Nawet jeśli jego dokumenty są ważne, to jako pracodawca musisz wystąpić i uzyskać dla nowego pracownika zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. Dotyczy to również przypadku, w którym cudzoziemiec ma w twojej firmie wykonywać pracę na takim samym stanowisku i na takich warunkach co u poprzedniego pracodawcy.

Zatrudnienie cudzoziemca, pracującego w kilku firmach

Cudzoziemiec ma prawo do wykonywania pracy u kilku pracodawców jednocześnie bez względu na ich liczbę i podstawę legalizacji zatrudnienia (zezwolenie na pracę, zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy).  Jednak w takim przypadku konieczne jest posiadanie przez niego odrębnych zezwoleń lub oświadczeń uprawniających do wykonywania pracy u każdego z pracodawców. Pamiętaj, że to Ty jako pracodawca musisz o nie wystąpić. W tym przypadku cudzoziemiec nie musi informować o tym fakcie starosty lub wojewody.

Zmiana warunków pracy, płacy lub stanowiska

W czasie trwania zatrudnienia cudzoziemca może się okazać, że konieczna jest zmiana jego warunków pracy, wynagrodzenia lub stanowiska. Wszystkie te informacje zostały określone w zezwoleniu na pracę, zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę lub oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

W przypadku zezwolenia na pracę oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wszystkie zmiany dotyczące warunków pracy i wynagrodzenia wiążą się z obowiązkiem uzyskania przez pracodawcę nowych dokumentów dla cudzoziemca.

Z kolei, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę w twojej firmie na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (zezwolenia jednolitego), zmiana warunków pracy, wynagrodzenia lub stanowiska wiążą się z koniecznością wystąpienia przez cudzoziemca do wojewody jedynie o zmianę zezwolenia, a nie o wydanie nowego zezwolenia.

Zmiany w firmie zatrudniającej cudzoziemca

Jeśli w Twojej firmie dochodzi do wewnętrznych zmian takich jak:

  • przejęcia twojego zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę,
  • przejścia twojego zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
  • zmiany siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej twojej firmy,

a pracujący u Ciebie cudzoziemiec posiada zezwolenie na pracę, zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i prace lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy to nie musisz wnioskować o wydanie nowych dokumentów. Istotne jest, abyś w terminie 7 dni od zaistniałej zmiany powiadomił o tym fakcie wojewodę lub starostę.

Aby ograniczyć formalności i uprosić całą procedurę współpracy z cudzoziemcami – zgłoś się do Justay wesprzemy Cię na każdym etapie legalnego zatrudnia cudzoziemców.