Jak wynika z raportu „Barometr zawodów 2022”, który przygotowano na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, lekarze znaleźli się wśród zawodów deficytowych. Naczelna Izba Lekarska szacuje obecnie deficyt lekarzy na ok. 68 tys. Rozwiązaniem tego problemu może być zatrudnienie lekarzy, którzy przybyli do Polski z Ukrainy. Sprawdź, jak lekarz i lekarz dentysta, może ubiegać się o zgodę na wykonywanie zawodu w Polsce?

Od 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii obywatel Ukrainy może uzyskać zgodę na wykonywanie zawody lekarza oraz dentysty. Sprawdź, jak ubiegać się o taką zgodę!

Zasady zatrudnienia lekarzy z Ukrainy w Polsce

Wyróżniamy trzy sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów.

Pierwszy to ubieganie się o prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty (wykonywanie zawodu samodzielnie po roku pracy pod nadzorem) na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce, pod warunkiem posiadania określonych dokumentów, wśród których jest

  • dyplom ukończenia studiów;
  • oświadczenie o znajomości języka polskiego;
  • zaświadczenie podmiotu leczniczego zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego;
  • okres planowanego zatrudnienia z wypisaniem zakresu czynności zawodowych;
  • dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia.

Personel medyczny z Ukrainy może również ubiegać się o warunkowe prawo do wykonywania zawodu w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń uchodźcom z Ukrainy (wykonywanie zawodu samodzielnie po 3 miesiącach pracy pod nadzorem) lub warunkowe prawo do wykonywania zawodu w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom (wykonywanie zawodu wyłącznie pod nadzorem przez cały okres pracy). Wybór właściwej ścieżki do uzyskania warunkowego Prawa do Wykonywania Zawodu zależy od poziomu specjalizacji zawodowej i uzyskanego tytułu lekarza specjalisty. Nie bez znaczenia jest również możliwość udokumentowania odbytej praktyki jako lekarz specjalista w swoim ojczystym kraju.

Umowa

Jak wskazują obecne przepisy, jedyną podstawą zatrudnienia lekarza z Ukrainy jest umowa o pracę. Placówka medyczna nie może nawiązać współpracy z lekarzami na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Legalność pobytu

Chętni specjaliści chcący pracować w służbie zdrowia w Polsce muszą posiadać dokumenty poświadczające legalność pobytu w Polsce np. PESEL nadawany od 16 marca obywatelom Ukrainy, który opuścili kraj w wyniku wojny lub kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy.

Potrzebujesz wsparcia w uzyskaniu uproszczonego prawa do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, skontaktuj się z Zespołem Justay.