Polskie prawo umożliwia cudzoziemcom sprowadzenie do siebie bliskich. Przeprowadzanie procedury łączenia rodzin często wydaje się bardzo skomplikowane. Jest to związane z trudnościami w zrozumieniu polskiego prawa oraz brakiem doświadczenia w załatwianiu spraw urzędowych na terenie innego kraju. Sprawdź, jak wygląda ta procedura.

 

Na czym polega procedura łączenia rodzin?

Łączenie rodzin to procedura pozwalająca cudzoziemcowi na sprowadzenie swojej rodziny do kraju, w którym mieszka. Mieszkający w Polsce cudzoziemiec może zawnioskować do władz danego kraju o umożliwienie członkom jego rodziny przyjazdu i legalnego zamieszkiwania wraz z nim.

 

Kto może skorzystać z tego prawa?

Cudzoziemcy, którzy mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy dla członków swoich rodzin to:

 • współmałżonek (związek małżeński musi być uznawany przez polskie prawo);
 • nieletnie dziecko (które nie ukończyło 18 roku życia).

Członkowie rodziny cudzoziemca mieszkającego w Polsce mogą się z nimi połączyć, uzyskując zezwolenie na pobyt czasowy, jeśli przebywa on w Polsce:

 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały;
 • na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy;
 • w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej;
 • co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok;
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych;
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych;
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieskiej karty);
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej;
 • w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

 

Wymagane dokumenty

Do wniosku o zezwolenie na pobyt w celu połączenia się z rodziną oprócz podstawowych formalności, cudzoziemiec musi również złożyć:

 • dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania w Polsce;
 • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa lub powinowactwa uznawane przez prawo RP;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, z którym członek rodziny zamierza przebywać na terytorium Polski, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia;
 • w przypadku małżonków: dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkanie i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Procedurę łączenia rodzin rozpoczyna się od złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Wniosek ten składa cudzoziemiec zamieszkujący w Polsce w imieniu członka rodziny. Postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce dla członka rodziny cudzoziemca prowadzi wojewoda.

W toku postępowania o połączenie rodziny wszystkie dokumenty należy składać w języku polskim. Dokumenty sporządzone w językach obcych powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

Jak długo będę czekać na decyzję?

Czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy o cudzoziemcach. Decyzja powinna zostać wydana w okresie 1 miesiąca, jednak może być to dłuższy czas w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy.

 

Decyzja pozytywna

Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy nie wystarcza, aby rodzina wnioskodawcy mogła przyjechać do Polski. Kolejnym krokiem jest uzyskanie przez wszystkich członków rodziny wizy wydanej przez polski konsulat. Jest to szczególny rodzaj wizy wydawany w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w związku z łączeniem rodzin.

Aby nie zgubić się w ilości przepisów prawnych i formalności w zdobywaniu zezwolenia, napisz do specjalistów Justay!