W 2020 roku Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 72 tys. kontroli. Każda firma zatrudniająca pracowników w tym cudzoziemców powinna liczyć się z tym, że do jej drzwi mogą zapukać kontrolerzy. W trakcie kontroli zweryfikują oni czy przestrzegane jest prawo pracy, zasady bezpieczeństwa i higiena pracy. Sprawdź, jak wygląda kontrola PIP.

Kto bada legalność zatrudnienia cudzoziemców w Polsce?

Kontrolą legalności zatrudnienia zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy. Na terenie Polski w każdym inspektoracie wyodrębniono specjalną sekcję legalności zatrudnienia. Do przeprowadzenia kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców upoważniona jest także Straż Graniczna. Obie służby współpracują ze sobą w tym zakresie.

Kiedy cudzoziemiec wykonuje nielegalnie pracę? Jeżeli:

  • nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce;
  • podstawa pobytu w Polsce nie uprawnia go do wykonywania pracy;
  • wykonuje pracę bez zezwolenia, w wypadkach, gdy jest ono wymagane;
  • wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę;
  • wykonuje pracę bez zawarcia wymaganych umów o pracę albo umów cywilnoprawnych.

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia?

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy bada zgodność zatrudnienia z obowiązującym prawem. Co więcej, sprawdza również okoliczności zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego i opłacanie za niego składek na Fundusz Pracy. Weryfikuje także czy pracodawcy zachowują minimalne standardy zatrudniania cudzoziemców.

Kontrola legalności zatrudnienia odbywa się w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania jego zadań lub przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych.

Inspekcja wykonywana jest przez inspektorów pracy działających w dwuosobowym zespole, po okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do jej przeprowadzenia. Inspektorzy pracy nie mają obowiązku uprzedzać pracodawcy o planowanej kontroli.  Ponadto są oni uprawnieni do jej przeprowadzenia o każdej porze dnia i nocy.

W przypadku kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców inspektorzy przed rozpoczęciem badania dokumentacji  mogą sprawdzić tożsamość osób przebywających w zakładzie pracy oraz je przesłuchać.

W przypadku kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców inspektorzy przed rozpoczęciem badania dokumentacji  mogą sprawdzić tożsamość osób przebywających w zakładzie pracy oraz je przesłuchać.

W czasie kontroli inspektorzy mogą prosić o okazanie dokumentów dotyczących legalności zatrudnienia:

  • zezwolenie na pracę
  • umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej między pracodawcą a cudzoziemcem
  • list obecności,
  • dokumentacji kadrowej
  • Kontrola dokumentowana jest w postaci protokołu.

Konsekwencje nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców

Jeżeli kontrola legalności zatrudnienia potwierdzi naruszenia przepisów prawa, inspektor pracy może nałożyć na pracodawcę grzywnę, której wartość wynosi od 3000 zł do 30 000 zł. Grzywna grodzi również pracownikowi  i wynosi ona od 1000 do 30 000 zł.

Inspektor pracy zawiadamia również Straż Graniczną o naruszeniu przepisów. Może to skutkować wydaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP. W takim przypadku koszty postępowania ponosi podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Skontaktuj się z nami w sprawie formalności związanych z legalizacja pracy i pobytu Twoich pracowników.