Pracodawcy, z krajów trzecich mają możliwość delegowania swoich pracowników do czasowego wykonywania pracy na terenie Polski. O czym warto pamiętać w takim przypadku?

Przez kraj trzeci rozumiemy państwo, które nie należy do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz inne niż Szwajcaria. Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2021 roku również Wielka Brytania stała się krajem trzecim.

Pracodawcy z tych właśnie krajów delegując swoich pracowników do pracy w Polsce, muszą przestrzegać przepisów dotyczących między innymi legalności pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski.

Co ważne zagraniczny ma obowiązek wskazać osobę działającą w imieniu pracodawcy i upoważnioną do reprezentowania go między innymi przed organami Państwowej Inspekcji Pracy. Ten „pośrednik” powinien przebywać w Polsce, a jego dane powinny zostać ujęte w oświadczeniu o delegowaniu pracownika na terytorium Polski, składanym do Państwowej Inspekcji Pracy.

Jakie zezwolenie dla pracownika delegowanego do Polski?

Zezwolenie na pracę typu D – przeznaczone jest dla obywatela kraju trzeciego, który kierowany jest do wykonywania pracy na terytorium Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym, czyli tak zwanej usługi eksportowej.

Zezwolenie na pracę typu E – dedykowane jest dla pracowników krajów trzecich delegowanych na terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w celu innym niż wskazane w zezwoleniach C i D.

Zezwolenie na pracę typu C – wydawane jest, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z pracodawcą zagranicznym.

Sprawdź, kiedy zezwolenie nie będzie potrzebne?

Pracodawca nie musi ubiegać się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, w momencie, gdy pracownik ma miejsce stałego pobytu za granicą i jest delegowany do Polski na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, w jednym z poniższych celów celu:

  • wykonywania prac montażowych, konserwacyjnych lub naprawy dostarczonych urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu w momencie, gdy zagraniczny pracodawca delegujący pracę jest ich producentem;
  • dokonania odbioru zamówionych urządzeń, maszyn, konstrukcji lub innego sprzętu, wykonanych przez polskiego przedsiębiorcę;
  • przeszkolenia pracowników polskiego pracodawcy będącego odbiorcą urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu w zakresie jego obsługi, lub użytkowania;
  • montażu i demontażu stoisk targowych, opieki nad nimi, jeżeli wystawcą jest pracodawca zagraniczny, delegujący cudzoziemca na terytorium Polski w tym celu.

Chcesz zalegalizować pracę swoich pracowników delegowanych do pracy w Polsce? Skontaktuj się ze specjalistami Justay, którzy wesprą Cię we wszystkich formalnościach.