Zezwolenie typu A jest wymagane, jeśli cudzoziemiec pracuje w firmie, którego siedziba znajduje się na terytorium RP? Dokument jest ważny 3 lata. Jak zatem można przedłużyć zezwolenie?

Zezwolenie na pracę typu A wydawane jest dla cudzoziemców, którzy nie są obywatelami UE, krajów OEG i Szwajcarii. Dokument ten pozwala na legalną pracę przez maksymalny okres 3 lat. O zezwolenie występuje pracodawca, a nie pracownik. Czas jego ważności jest każdorazowo wskazany w decyzji wydanej przez wojewodę.

Co istotne zezwolenie na pracę typu A jest dokumentem umożliwiającym podjęcie legalnej pracy w Polsce, nie reguluje jednak kwestii pobytowych. Zatem cudzoziemiec musi zalegalizować swój pobyt w Polsce.

Jak przedłużyć zezwolenie na prace typu A?

Warto pamiętać, że wciąż obowiązuje ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na mocy tej ustawy okres ważności zezwolenia przedłuża się do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii), który obowiązywał jako ostatni.

Ustawa wprowadziła jeszcze jedną zmianę związaną z terminem składania wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę. W trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wniosek składa się nie wcześniej niż w terminie 90 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę określonego w tym zezwoleniu i nie później niż w ostatnim dniu okresu ważności zezwolenia warunkowo wydłużonego ustawą specjalną, czyli nie później niż 30. dnia po odwołaniu ostatniego ze stanów (zagrożenia epidemicznego lub epidemii).

Jak złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę?

Możliwości są trzy; złożenie go osobiście w urzędzie wojewódzkim, wysłanie wniosku elektronicznie lub wysłanie wniosku pocztą tradycyjną.

W przypadku elektronicznej formy należy skorzystać z systemu praca.gov.pl. Do elektronicznego wniosku dołącza się skany niezbędnych dokumentów, a następnie wniosek podpisuje się podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Jeśli zdecydujemy się wysłać wniosek pocztą tradycyjną, warto zrobić to za potwierdzeniem odbioru, aby mieć dokument potwierdzający nadanie przesyłki.

Chcesz zatrudniać cudzoziemców, jednak formalności z tym związane zajmują Ci za dużo czasu? Zgłoś się do ekspertów Justay, którzy kompleksowo wesprą Cię w tym procesie.