Jeśli jako cudzoziemiec przebywasz w Polsce na podstawie wizy Schengen lub wizy krajowej musi być ona ważna, aby Twój pobyt był legalny. Sprawdź, jak możesz przedłużyć jej ważność.
Wiza Schengen a wiza krajowa

W Polsce funkcjonują dwa rodzaje wiz: Schengen i krajowa.

 • Wiza Schengen (oznaczona symbolem C) – wydawana jest, gdy planowany pobyt na terytorium państw członkowskich obszaru Schengen nie przekracza 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.
 • Wiza krajowa (oznaczona symbolem D) – uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni, okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku.
Jak przedłużyć wizę Schengen?

Wizę Schengen można przedłużyć, jeżeli zostaną spełnione określone warunki:

 • Obligatoryjnie: jeśli posiadacz wizy udowodni, że na skutek nieprzewidzianych okoliczności lub ze względów humanitarnych nie może opuścić terytorium RP przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu.
 • Fakultatywnie: jeśli posiadacz wizy udowodni istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających konieczność przedłużenia okresu ważności wizy lub długości pobytu objętego tą wizą.
Jak przedłużyć wizę krajową?

Cudzoziemiec przebywający w Polsce może również wnioskować o przedłużenie wizy krajowej. Może to zrobić, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • Istnieje ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca lub też względy humanitarne uniemożliwiające mu opuszczenie Polski przed upływem terminu ważności wizy krajowej albo przed końcem objętego dozwolonego tą wizą okresu pobytu;
 • Zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy, wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej;
 • Okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Polski będzie inny niż deklarowany;
 • Nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej.

Wizę krajową można przedłużyć tylko jednokrotnie.

Wymagane dokumenty

Wniosek o przedłużenie wizy należy złożyć do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce pobytu. Aby ubiegać się o przedłużenie wizy niezbędne będzie skompletowanie następujących dokumentów.

 • Wypełniony formularz wniosku;
 • Aktualna fotografia;
 • Paszport;
 • Dokumenty potwierdzające: miejsce zameldowania, cel pobytu, posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego; posiadanie środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów w Polsce;
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Jak długo trzeba oczekiwać na decyzję?

Decyzja wydawana jest niezwłocznie po złożeniu kompletu dokumentów. Jeśli zajdzie konieczność dodatkowych wyjaśnień może ona zostać wydana w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

Wizy Schengen wydawana jest bezpłatnie, jeśli spełnione są przesłanki obligatoryjne. Z kolei, jeśli będzie przedłużana na podstawie przesłanek fakultatywnych, to koszt jej przedłużenia wynosi 30 euro.

Opłata za przedłużenie wizy krajowej wynosi 406 zł i jest zwracana, jeśli cudzoziemiec otrzyma negatywną decyzję.

Twoja wiza traci ważność w najbliższym czasie? Zgłoś się do specjalistów Justay, którzy pomogą Ci dopełnić formalności, aby Twój pobyt w Polsce był legalny.