Polscy pracodawcy coraz chętniej rekrutują do swoich firm pracowników z zagranicy. Jakich formalności należy dopełnić, aby doszło do podpisania umowy o pracę z cudzoziemcem spoza Unii Europejskiej?
Legalny pobyt

Aby podjąć pracę na terenie Polski, cudzoziemiec powinien posiadać ważny dokument pobytowy np. wizę, kartę pobytu, czy paszport biometryczny. Pracodawca ma obowiązek wykonania kserokopii takiego dokumentu oraz zachowania jej przez cały okres zatrudnienia. Warto jednak zaznaczyć, że nie każdy dokument pobytowy uprawnia do wykonywania pracy.

Przepisy polskiego prawa zabraniają zatrudniania obcokrajowców, którzy przykładowo przyjechali do Polski w celach turystycznych albo otrzymali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Jak zalegalizować pracę cudzoziemca w Polsce?

Jeśli kwestie legalnego pobytu są uregulowane, można przejść do kwestii legalizacji pracy. Do pracy na terenie RP uprawniają następujące dokumenty:

 • zezwolenie na pracę – o to zezwolenie występuje pracodawca do właściwego urzędu wojewódzkiego;
 • zezwolenie na pracę sezonową – o to zezwolenie występuje pracodawca do powiatowego urzędu pracy;
 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy) – również występuje o nie pracodawca do powiatowego urzędu pracy;
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – występuje o nie cudzoziemiec do urzędu wojewódzkiego.

Wydane zezwolenie umożliwia cudzoziemcowi świadczenie pracy wyłącznie na rzecz pracodawcy, którego dotyczy dokument.

Umowa o pracę – czym powinna się charakteryzować?

Umowa powinna być:

 • zrozumiała dla obu stron, dlatego tak istotne jest jej przetłumaczenie na język, którym posługuje się obcokrajowiec;
 • W treści umowy uwzględniamy warunki opisane w zezwoleniu na pracę;
 • Sporządzamy ją w sposób dopasowany do charakteru pracy.
Jakie warunki pracy pracodawca powinien zapewnić pracownikowi z zagranicy?

Pracodawcę, który zatrudnia cudzoziemca, obowiązują takie same przepisy, jak w odniesieniu do zatrudnienia obywatela Polski w tym:

 • minimalne wynagrodzenie (w 2020 roku wynosi 2800 zł brutto na podstawie umowy o pracę);
 • zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 • comiesięczne opłacanie składek;
 • zobowiązania podatkowe wynikające z zatrudnienia.
Ścieżka zatrudnienia cudzoziemca
 1. Ustalenie obywatelstwa cudzoziemca – od tego czynnika zależy to, o jaki dokument legalizujący pracę będzie się starał przedsiębiorca.
 2. Określenie stanowiska – od stanowiska zależy, o jaki typ zezwolenia będzie musiał wystąpić pracodawca.
 3. Przeprowadzenie testu rynku – jeśli wymaga tego stanowisko lub obywatelstwo przyszłego pracownika.
 4. Zebranie dokumentów niezbędnych do legalizacji pracy.
 5. Złożenie wniosku o legalizacje pracy do właściwego urzędu (Urząd Pracy Lub Urząd Wojewódzki).
 6. Oczekiwanie na decyzję – może potrwać nawet kilka miesięcy.
 7. Uzyskanie dokumentu – uprawnia do zatrudnienia cudzoziemca i rozpoczęcia przez niego pracy.

Warto jednak pamiętać, że legalizacja pracy cudzoziemca należy do skomplikowanych i mozolnych procesów. Wiąże się z licznymi formalności wynikającymi z faktu regulowania zatrudnienia obcokrajowców w kilku ustawach oraz różnych praktyk i interpretacji przepisów przez urzędy. Aby zaoszczędzić czas, który możesz przeznaczyć na rozwój biznesu, powierz formalności firmie, specjalizującej się w legalizacji pracy. W Justay jesteśmy do Twojej dyspozycji.