Polscy przedsiębiorcy coraz częściej i chętniej decydują się na zatrudnienie obcokrajowców. Pracowników poszukują zarówno wśród obywateli krajów Unii Europejskiej, jak i cudzoziemców spoza UE. O ile nawiązanie współpracy z pracownikiem, który pochodzi z UE, nie jest związane z licznymi formalnościami, o tyle zatrudnienie cudzoziemca spoza Wspólnoty Europejskiej wymaga od polskiego pracodawcy spełnienia szeregu wymogów formalnych. Jak zatem zatrudnić obcokrajowca spoza UE na umowę zlecenie lub umowę o dzieło?

Na samym początku warto zaznaczyć, że taka osoba będzie wymagała zezwolenia na pracę. Wyjątek stanowią obywatele m.in.: Republiki Białorusi, Ukrainy, Rosji. Jednak i tym przypadku brak wymogu posiadania zezwolenia na pracę nie uchyla obowiązku legalizacji pobytu w Polsce, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy na terenie RP.

Umowa zlecenie

Jest to umowa tzw. starannego działania. Polega na zleceniu przez zleceniodawcę wykonania określonej czynności w określonym terminie. Zleceniodawca zobowiązuje się do wypłacenia zleceniobiorcy ustalonego wynagrodzenia. Kwota zawarta w umowie to kwota brutto i wynosi ona minimalnie 18,30 zł brutto na godzinę.

Rozliczenie umowy zależy od tego, czy zleceniobiorca posiada dochody z tytułu umowy o pracę, czy też umowa zlecenie to jego jedyne źródło dochodu. Jeśli umowa zlecenie to jedyne źródło utrzymania to pracodawca będzie zobowiązany do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek.

W przypadku umowy zlecenie pracodawca nie ma obowiązku udzielania pracownikowi urlopu, odprawy czy wynagrodzenia za czas choroby ani też dodatkowych świadczeń.

Umowa o dzieło

Jest to umowa tzw. rezultatu. Zleceniobiorca zobowiązuje się w niej do wykonania jasno określonego dzieła, w wyniku którego powstanie określony produkt o charakterze przynajmniej częściowo materialnym. Wspominane dzieło musi wyć w umowie wyraźne zaznaczone. Za jego wykonanie pracownikowi przysługuje finansowe wynagrodzenie, które w umowie jest podane w kwocie brutto. W przypadku umowy o dzieło nie ma minimalnego wynagrodzenia. Co ważne, w umowie należy określić termin realizacji dzieła.

Osoba wykonująca pracę wyłącznie na umowie o dzieło na podlega ubezpieczeniom społecznym.

Na jaką umowę powinien zdecydować się pracodawca?

W każdym przypadku umowa powinna być dostosowana do charakteru wykonywanej pracy. Zawieranie umówi cywilnoprawnych np. umowy zlecenie lub dzieło, w momencie, gdy pracodawca powinien zawrzeć umowę o pracę, w której określa godziny i miejsce pracy oraz podporządkowanie pracodawcy naruszają przepisy prawa.

Instrukcja, jak zatrudnić cudzoziemca na umowę zlecenie lub dzieło
  1. Dowiedź się, jakiej narodowości jest Twój przyszły pracownik.
  2. Przed podpisaniem umowy sprawdź, czy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający go do przebywania w Polsce. Zrób kopię dokumentu i przechowuj go w dokumentacji w razie kontroli.
  3. Upewnij się, czy dokumenty, które posiada cudzoziemiec, uprawniają go do legalnej pracy na terenie RP.
  4. Wybierz odpowiedni charakter umowy np. umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Spisz umowę w formie pisemnej.
  5. Od momentu podpisania umowy (o prace lub zlecenie) masz 7 dni na zgłoszenie obcokrajowca do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
  6. Jako przedsiębiorca pamiętaj o comiesięcznym odprowadzeniu składek i wpłaceniu zaliczek na podatek dochodowy.

Aby uniknąć borykania się z licznymi formalności i skupić się na rozwoju biznesu, jako przedsiębiorca możesz powierzyć temat legalizacji pracy specjalizującej się w tym zakresie firmie. Justay kompleksowo zajmuje się legalizacją pracy i pobytu. Wspiera przedsiębiorców w przebrnięciu przez zawiłe procedury i oszczędza ich cenny czas.

Zapraszamy do kontaktu!