Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI JUSTAY.PL

 

Zważywszy, że JUSTAY.PL szanuje Państwa prawo do prywatności, zaś przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych jest jednym z fundamentów naszej działalności, udostępniamy Państwu w formie niniejszego dokumentu informacje, jakie Państwa dane osobowe możemy gromadzić i w jaki sposób je wykorzystywać, a także przekazujemy Państwu wszelkie pozostałe istotne kwestie dotyczące ochrony prywatności. 

 • Kto jest administratorem Państwa danych osobowych ?

Głównym administratorem Państwa danych osobowych przekazanych za pośrednictwem JUSTAY.PL jest SOLANO Paweł Sobczak z siedzibą w Górze Kalwarii (05-530) przy ul. Polnej 3C, o numerze NIP: 1230048258 oraz o numerze REGON: 011388369 (dalej jako: SOLANO).

SOLANO wraz z AP SOLANO Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Górze Kalwarii (05-530) przy ul. Polnej 3C, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000620810), o numerze NIP: 1231318688 oraz o numerze REGON: 364588712 (dalej jako: AP SOLANO) oraz z IRIE Ariel Sobczak z siedzibą w Łodzi (94-222) przy ul. Fizylierów 3, o numerze NIP: 5321945043 oraz o numerze REGON: 021379701 (dalej jako: IRIE) są współadministratorami Państwa danych osobowych.

 • Współadministratorzy – co to dla Państwa oznacza ?

SOLANO, AP SOLANO i IRIE wspólnie wyznaczają cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach współpracy biznesowej, w tym danych przekazywanych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Współadministratorzy uzgodnili, że AP SOLANO pełni rolę Lidera wśród wymienionych współadministratorów. SOLANO i IRIE uzgodniły z AP SOLANO, że to AP SOLANO jako profesjonalista odpowiada za przetwarzanie i zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych przez współadministratorów w ramach realizacji wspólnych celów.

To AP SOLANO wypełnia wobec Państwa wszelkie obowiązki wynikające z RODO, przede wszystkim obowiązek informacyjny z art. 13 RODO. Jeśli chcecie Państwo zrealizować przysługujące na gruncie RODO prawa (o których opowiemy za chwilę), zalecamy, abyście Państwo zwrócili się właśnie do AP SOLANO. Możecie też Państwo skontaktować się z innymi współadministratorami (SOLANO lub IRIE), którzy przekażą Państwa żądanie do AP SOLANO.

Możecie się Państwo z nami skontaktować:

 1. Wysyłając wiadomość e-mail na adres: dpo@apsolano.pl
 2. Wysyłając list na adres: głównego administratora SOLANO, wskazany powyżej.

Rekomendowanym sposobem nawiązania z Nami kontaktu w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych jest kontakt mailowy.

Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, a w przypadku osób reprezentujących wskazać podmiot, w imieniu którego Państwo występowali lub występują, w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą. W razie wątpliwości co do Państwa tożsamości możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji.

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Solano przesyłając w formie listownej na adres naszej siedziby pismo z dopiskiem „DPO” lub w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: dpo@apsolano.pl

 • Źródło danych

Przetwarzamy dane osobowe, które zostały nam przez Państwa przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego, jako osób indywidualnych lub prawnych reprezentantów innego podmiotu.

 • Zakres przetwarzanych danych

W ramach danych osobowych, które zostały nam przekazane poprzez Formularz Kontaktowy możemy przetwarzać: imię, nazwisko, e-mail, numer telefon, język do kontaktu, a także nazwę firmy lub podmiotu, który Państwo reprezentują.

 • Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • do podjęcia na Państwa życzenie działań związanych z możliwością zawarcia z Państwem w przyszłości umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu kontaktu z Państwem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także
 • w celu realizacji naszych wewnętrznych celów administracyjnych, w tym statystyki wewnętrznej, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prosimy o nieprzesyłanie danych osobowych, które nie są niezbędne do realizacji z Państwem kontaktu lub odpowiedzi na udzielone zapytanie. Zastrzegamy sobie prawo do niezwłocznego usuwania takich danych osobowych bez wcześniejszego kontaktowania się z Państwem w tej sprawie.

 • Zgoda

Wyrażona przez Państwa zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku osób, które nie ukończyły 16. roku życia zgoda powinna zostać udzielona lub potwierdzona przez rodzica lub opiekuna.

 • Odbiorcy danych i kategorie odbiorców

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi tłumaczeniowe i prawne w związku ze świadczeniem przez te podmioty wsparcia naszej bieżącej działalności.

Każdorazowo zapewnimy, aby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów.

 • Transfer danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Okres przechowywania

Czas przechowywania danych osobowych zależy od ich przeznaczenia i sposobu używania. Ponadto, czas przechowywania niektórych danych osobowych regulują odpowiednie przepisy prawa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane w Formularzu Kontaktowym, lecz nie dłużej niż do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.

Dokładamy wszelkich starań, aby nie przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to potrzebne do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone.

 • Prawa, które Państwu przysługują

W związku z obowiązującymi przepisami RODO przysługują Państwu określone prawa, które stosuje się w zależności od okoliczności. Przypominamy, iż większość z tych praw nie ma charakteru bezwzględnego. W przypadku zgłoszenia przez Państwa wniosku dotyczącego wykonania określonego prawa, udzielimy Państwu odpowiedzi w ciągu jednego miesiąca, lecz mamy prawo do wydłużenia tego okresu o kolejne dwa miesiące, o czym poinformujemy Państwa najpóźniej w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku. Z przysługujących Państwu praw można skorzystać kontaktując się pod adresem ustanowionego przez nas punktu kontaktowego: dpo@apsolano.pl

Poniżej przedstawiamy zestawienie i objaśnienie każdego z przysługujących Państwu praw:

 • Prawo do żądania dostępu: Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od nas potwierdzenia czy Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz, jeśli są przetwarzane, do żądania do nich dostępu. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych może być ograniczone interesem innych podmiotów. 
 • Prawo do żądania sprostowania: Przysługuje Państwu prawo do otrzymania sprostowania swoich niedokładnych danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania mają prawo do uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania: Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących okolicznościach: 
 • na czas potrzebny nam do weryfikacji dokładności tych danych w przypadku, gdy zakwestionują Państwo ich dokładność, 
 • gdy Państwa dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, ale nie chcą Państwo ich skasować, lecz tylko ograniczyć zakres ich użycia, 
 • gdy nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale Państwo potrzebują ich w celu ustalenia, wyegzekwowania lub obrony roszczeń prawnych, 
 • na czas potrzebny nam na weryfikację, czy istnieją ważne prawnie uzasadnione przyczyny do przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów praw i wolności, kiedy Państwo zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych i na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Jeżeli na zgłoszone przez Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych, zachowamy te dane i będziemy je przetwarzać wyłącznie:

 • za Państwa zgodą,
 • w celu ustalenia, wyegzekwowania lub obrony roszczenia prawnego,
 • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
 • w ważnym interesie publicznym Unii Europejskiej lub jej państwa członkowskiego.

Ponadto, powiadomimy Państwa o zakończeniu okresu ograniczonego przetwarzania.

 • Prawo do żądania przeniesienia: Mają Państwo prawo w pewnych okolicznościach do otrzymania swoich danych osobowych w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają prawo do przesłania takich danych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony, za wyjątkiem wystąpienia ograniczeń technologicznych.
 • Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”): Mają Państwo prawo w pewnych okolicznościach prawo do żądania usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą. Jesteśmy wówczas zobowiązani do niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu: Mają Państwo w pewnych okolicznościach prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie szczególnej sytuacji osobistej lub, jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do skargi: W uzasadnionych przypadkach mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pliki typu „Cookie”

Możemy przesyłać jeden lub więcej plików typu „Cookie”, tj. plików tekstowych zawierających ciąg znaków alfanumerycznych na urządzenie, za pomocą którego korzystają Państwo z JUSTAY.PL

Możemy wykorzystywać pliki „session cookies” oraz „persistent cookies”. Pliki „session cookies” znikają po zamknięciu przez Państwa przeglądarki internetowej. Pliki „persistent cookies” pozostają po zamknięciu przeglądarki internetowej i mogą być wykorzystywane przez przeglądarkę internetową przy kolejnym odwiedzeniu witryny internetowej JUSTAY.PL

Przeglądarki internetowe mogą zapewnić pewne opcje w zakresie plików typu „Cookies”. Jeżeli nie usuną lub nie zaakceptują Państwo plików typu „Cookies” mogą Państwo nie mieć możliwości wykorzystania cech usług JUSTAY.PL zapewnionych w celu pełnego wykorzystania jej potencjału.

Możemy wykorzystywać również pliki typu „Cookies” innych podmiotów, które są związane z usługami zapewnionymi przez JUSTAY.PL, w tym m.in. Google Analytics do zbierania i przetwarzania pewnych danych analitycznych.

Clear GIFs/Web Beacons. Pliki typu Clear GIFs (znane również jako Web Beacons) są typowymi niewidocznymi małymi obrazami (zazwyczaj 1 piksel x 1 piksel), które są umieszczone na stronie internetowej i mogą być zawarte w usługach świadczonych przez JUSTAY.PL oraz zazwyczaj pracujące w powiązaniu z plikami typu „Cookies”, w celu identyfikacji Państwa oraz Państwa zachowań.

Pliki typu „Cookies” i podobne technologie, są wykorzystywane w szczególności w celach profilowania bez wykorzystywania Państwa danych osobowych, tzn. profilowania Państwa zachowań podczas korzystania z JUSTAY.PL

Możemy wykorzystywać pliki typu „Cookies” i automatycznie zebrane informacje do:

 • personalizowania JUSTAY.PL i usług przez nią świadczonych, takich jak zapamiętywanie informacji, 
 • zapewnienia zindywidualizowanych reklam, treści i informacji na podstawie profilowania; 
 • monitorowania i analizowania efektywności JUSTAY.PL i usług przez nią świadczonych, a także działań marketingowych stron trzecich na podstawie profilowania; 
 • monitorowania zbiorowych danych dotyczących użytkowania JUSTAY.PL, takich jak łączna liczba wejść oraz odwiedzin strony; 
 • obserwowania Państwa wpisów, opinii i statusów w stosunku do wszelkich promocji i innych działań oferowanych przez JUSTSTAY24.PL i usług przez nią świadczonych (profilowanie). Technologia obserwowania (profilowania) pomaga nam również zarządzać i ulepszać użyteczność strony internetowej, np. poprzez wykrywanie, czy pojawił się już w przeszłości kontakt pomiędzy Państwa urządzeniem (np. komputerem, tabletem) a JUSTAY.PL oraz identyfikować najpopularniejsze sekcje JUSTAY.PL
 • Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może wymagać aktualizacji co jakiś czas, np. z powodu wprowadzenia nowych usług lub zmiany używanej technologii. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Zmiany zostaną opublikowane na JUSTAY.PL

Data ostatniej aktualizacji Polityki prywatności: wrzesień 2018 r. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Zapraszamy na kawę do naszego biura w centrum Warszawy, gdzie omówimy Twoje potrzeby.
Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-17.00.